Så mye koster alkohol samfunnet

Du har kanskje tenkt på noen av utfordringene alkohol bringer med seg, men har du tenkt på hvor mye alkohol faktisk koster samfunnet i kroner og øre?

Svarthvitt flyfoto av mange mennesker som går over en fotgjengerovergang. Foto.

I en rapport utarbeidet av Oslo Economics kommer det frem hvor mye alkoholbruken i Norge faktisk koster det norske samfunnet. Prislappen? Opp mot..

Hele 77 milliarder kroner er knyttet til tapt helse og livskvalitet, og opp mot 24 milliarder er knyttet til sykefravær og lavere effektivitet på jobb, samt kostnader til helse- og velferdstjenester.

«Dagens alkoholkonsum fører til store kostnader i en rekke deler av samfunnet, og en eventuell økning i alkoholkonsumet vil antakelig gi betydelig økte kostnader». Oslo Economics (2022).

En stor del av kostnadene er knyttet til de som drikker mye – men det er også en betydelig del av kostnadene som er knyttet til de som drikker moderat. En stor del av kostnadene er også knyttet til pårørende som lever nært på de som drikker. Rapporten konkluderer med at dersom alkoholbruken i Norge øker – vil prislappen for samfunnet også øke betydelig.

Tapte leveår og tapt livskvalitet

Alkohol påvirker helsen vår negativt og har sammenheng med over 200 sykdommer. Flere av dem er alvorlige, som kreft, hjertesykdom, psykiske lidelser og demens. Det gjelder spesielt for dem med et særlig høyt inntak – men også moderat inntak har sterk sammenheng med sykdommer som for eksempel kreft.

Store kostnader for pårørende

Alkohol rammer ikke bare dem som drikker, men også de som står nært på og pårørende. For eksempel vokser 90 000 barn opp med en mor eller far som drikker for mye. For disse barna, og andre pårørende – følger deres næres alkoholbruk med seg mange utfordringer, og belastningen kan være stor.

Barn med en foreldre som misbruker alkohol opplever ofte: 
  • Brutte løfter
  • Uforutsigbarhet
  • Betydelig skamfølelse, spesielt overfor venner
  • Vold, trusler om vold eller verbal trakassering
  • Ansvar og oppgaver i hjemmet som overskrider det barnet bør ivareta
  • Isolasjon og taushet, både innen familien og utad
  • Lojalitetsforvirring
  • Frykt for tap av foreldre ved død, skilsmisse eller lange sykehusopphold
  • Store og usagte forventninger om å ta hensyn til foreldrenes dagsform

Oslo Economics beregner i rapporten at den reduserte livskvaliteten knyttet til det å være nær pårørende til en med alkoholproblemer har en kostnad på mellom 8,4 og 15,6 milliarder kroner.

Det er knyttet til flere ting.

For eksempel vil barn av foreldre med en alkoholbrukslidelse eller risikofylt alkoholkonsum ha forhøyet forekomst av ulike psykososiale problemer, de har økt risiko for negative livshendelser i oppveksten og er mer utsatt for vold, seksuelle overgrep, mishandling og omsorgssvikt – og også høyere sannsynlighet for å selv få rusproblemer og psykiske lidelser.

Et familiemedlem med alkoholproblemer vil også ha konsekvenser for familiens funksjon, konfliktnivå, belastninger og muligheter til å løse problemer – og medføre økt uro og bekymring for familiemedlemmer. Alkoholbruk kan også redusere kvaliteten på parforhold, og risikoen for vold i par- og familierelasjoner er høyere i familier med rusbrukslidelser.

I tillegg kommer kostnader knyttet til blant annet redusert produktivitet blant pårørende, og kostnader i helse- og omsorgssektoren knyttet til behandling av pårørende – som du vil kunne lese mer om under.

Sykefravær og redusert produktivitet

I tillegg til redusert helse og livskvalitet blant de som drikker og pårørende, er det også knyttet en stor kostnad til økt sykefravær og redusert produktivitet i samfunnet. Oslo Economics anslår denne verdien til mellom 10-13 milliarder kroner.

Når noen er borte fra jobb eller ikke har mulighet til å jobbe på grunn av sykdom, uførhet eller tidlig dødsfall – produserer vi som samfunn mindre enn hva vi kunne gjort om disse personene var i arbeid.

Den største kostnaden i dette regnestykket er knyttet til en utregning av tapt produksjon som følge av tidlig død, rundt 6,5 milliarder kroner.

Hvor mye er et liv verdt? 

I samfunnsøkonomiske analyser er det vanlig å verdsette verdien av liv og leveår til bruk i statistiske analyser, for å kunne illustrere kostnadene knyttet til tap av disse.

For å beregne verdien av tapt produksjon som følge av for tidlig død på grunn av alkohol har Oslo Economics tatt utgangspunkt i Helsedirektoratets anbefaling om at et godt leveår i samfunnsøkonomiske analyser skal verdsettes til 1,53 millioner kroner dersom man inkluderer produksjonstap – og 1,32 millioner kroner uten produksjonstap (2021-kroner). Differensen mellom disse, lik 210 000 kroner, er ment å illustrere produksjonstapet per leveår.

Fra FHIs risikoberegning brukt i rapporten til Oslo Economics, er det beregnet at 30 874 gode leveår gikk tapt ved for tidlig død på grunn av alkohol. Ganger man antall leveår tapt med produksjonstapet finner man at produksjonstapet som følge av tidlig død utgjør rundt 6,5 milliarder kroner.

Utover dette inngår sykefravær og utbetalinger fra NAV som følge av sykdom og fravær fra jobb gjennom utbetaling av sykepenger, arbeidsavklaringspenger, uføretrygd og ytterligere produksjonstap på 2,9 milliarder kroner.

Overføringer fra NAV

Sykepenger 7.4 %
AAP 21.8 %
Uføretrygd 70.8 %
Sykepenger 7.4 %
AAP 21.8 %
Uføretrygd 70.8 %

I tillegg inngår tapt produksjon for pårørende – enten på jobb eller som fravær. På jobb fordi man bruker tid og energi på uro, bekymring eller oppfølging av den som drikker – eller fravær av samme grunner. De som drikker kan også ha lavere produktivitet på jobb fordi de er redusert, eller også mindre langvarig fravær som ikke er dekket inn av de andre delene i rapporten.

Test deg selv, hvor mye tror du de negative sidene ved alkohol påvirker samfunnet? 

Kostnaden knyttet til alkoholbruk blant studenter som kan føre til at noen ikke fullfører løpet på normert tid er også hensyntatt. I et regneeksempel finner Oslo Economics at dersom to prosent av alle studenter som fullfører høyere utdanning hvert år blir forsinket med et halvt år som følge av alkoholbruk – kan det koste samfunnet opp mot 300 millioner kroner årlig i tapt produksjon.

Kostnader i helse- og omsorgssektoren

De helsemessige utfordringene knyttet til alkohol innebærer også en betydelig kostnad i helse- og omsorgssektoren. I tillegg til sykdommer som direkte skyldes alkoholbruk, finnes det også en lang rekke andre sykdommer hvor alkohol er en risikofaktor – eller kan forverre sykdommen.

Oslo Economics anslår kostnaden til mellom 1,4 og 7 milliarder kroner. Inkludert i disse kostnadene er blant annet legemiddelkostnader, primærhelsetjenesten som fastlegekonsultasjoner, psykisk helsevern, sykehus og spesialisthelsetjenesten.

Politi og barnevern

Alkohol medfører ikke bare kostnader i forbindelse med egen og andres helse. Også andre sektorer har utgifter knyttet til konsekvensene av alkohol.

Sammenhengen mellom alkohol og kriminalitet sterk. På bakgrunn av en rekke studier i ulike land er det anslått at mellom en fjerdedel og halvparten av alkoholrelaterte voldstilfeller kan tilskrives alkoholbruk. Med det som utgangspunkt, kan det anslås at rundt 20 000 – 40 000 voldstilfeller årlig kan tilskrives alkoholbruk.

40 prosent av alle voldtekter skjer også i forbindelse med fest – og Oslo Economics anslår at så mye som 20 prosent av alle voldtekter kan være knyttet til alkohol. Kriminaliteten som følger av alkohol, innebærer betydelige ressurser brukt av politi og domstoler i justissektoren.