Alkohol, vold og kriminalitet

Det er en nær sammenheng mellom alkohol og vold, overgrep og annen kriminalitet. Resultatet er alvorlige konsekvenser for ofre, pårørende og samfunnet for øvrig.

Bilde tett på av en gutt som ser sint ut

De fleste nordmenn drikker alkohol, og en øl eller et glass vin er noe mange setter pris på. Samtidig viser forskning og statistikk at alkohol også har en alvorlig skyggeside. Vold, overgrep og annen kriminalitet er blant de vondeste tingene et menneske kan oppleve. I mange tilfeller spiller alkohol en rolle i denne typen kriminalitet.

Alkohol og vold

Både bruken av rusmidler, og konsekvenser av handlinger i ruspåvirket tilstand – utgjør en utfordring i et folkehelseperspektiv.

Nasjonal alkoholstrategi, 2021-2025

Vold er en alvorlig samfunnsutfordring. Hvert år blir rundt 35 000 voldslovbrudd politianmeldt. Det antas at minst dobbelt så mange lovbrudd faktisk begås – fordi ikke alle tilfeller blir anmeldt. Mellom 20 000 – 40 000 voldshendelser i året kan tilskrives alkohol, og i omkring en tredel av voldsepisodene registrert hos politiet har voldsutøver så vel som voldsofre vært alkoholpåvirket.

Vi vet at både voldsutøver og voldsofre ofte er påvirket under voldshandlingen – og at voldshandlinger ofte forekommer på tidspunkt hvor beruselse er vanligst, nemlig på nattestid, i helger og på nyttårsaften. Vi vet også at de som drikker svært mye, og som ofte er beruset, er mer tilbøyelige til å utøve vold.

Vold i nære relasjoner

Vold som anmeldes gjelder oftest tilfeller hvor voldsutøver og offer er ukjente for hverandre. Det betyr ikke at alkohol ikke spiller en alvorlig rolle også i hendelser mellom personer som står hverandre nært, som i parforhold.

Det er nemlig ikke all vold som anmeldes, og i spørreundersøkelser og andre rapporter er det tydelig at vold i parforhold ofte er knyttet til alkohol – og at menn med et høyt alkoholforbruk er mer tilbøyelige til å utøve partnervold. Selv mindre alvorlig og episodisk vold mellom ektefeller og partnere øker i hyppighet blant de som drikker mye. Tall fra krisesenter viser at gjerningsmennene i stor utstrekning er ruspåvirket.

En rekke studier har også vist at mennesker som har opplevd vold i oppveksten har økt bruk av alkohol og rus i ettertid. Det er risiko for en ond sirkel hvor voldserfaringer i oppveksten gir økt bruk av rusmidler som igjen er med på å øke risikoen for nye overgrep.

Detaljbilde av en ung jente som holder rundt knærne, som sitter i en seng.

Alkohol og seksuelle overgrep

I likhet med alkohol og vold, er det nær sammenheng mellom alkohol og seksuelle overgrep.

Selv om man ikke har sikre tall når det gjelder forekomst av seksuelle overgrep i befolkningen, har blant annet én studie funnet at en tredjedel av kvinner og en tiendedel av menn har opplevd noen form for seksuelle overgrep i løpet av livet. Det er et høyt tall – og alkohol kan knyttes til mange tilfeller.

Festvoldtekt

Halvparten av anmeldte voldtekter i 2014 var festrelaterte. Disse forekommer oftest mellom jevnaldrende ungdom som kjenner hverandre, og det er som regel alkohol eller andre rusmidler involvert. 1 av 20 jenter, og 1 av 50 gutter under 18 år rapporterer at de har hatt seksuell kontakt i bevisstløs eller beruset tilstand.

En studie fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) fant at overgripere utnytter jenter som er for beruset til å motsette seg handlingen – og at 11 prosent av 15 år gamle jenter som drikker seg beruset, har opplevd å bli seksuelt utnyttet når de ikke klarer å yte motstand.

Økt risiko for alkoholbrukslidelse

I likhet med alkohol og voldhendelser, er det ikke bare økt risiko forbundet med alkohol og seksuelle overgrep på fest eller uteliv. Studier viser at barn med foreldre med en alkohollidelse har økt relativ risiko for å bli utsatt for seksuelt misbruk. Utover at alkohol er koblet til seksuelle overgrep, er det også funnet at seksuelle overgrep i barndommen gir økt risiko for å utvikle alkoholbrukslidelser.

Kilder 

Relaterte saker