Alkohol forsterker aldringstegn

Alkohol forsterker de vanlige aldringstegnene, gjør oss dårligere til å takle belastninger, og forsterker sykdomsutvikling.

Aldring er en prosess som gjør oss mer skjøre, mer utsatt for funksjonssvikt og sykdom.

Økende alder betyr ofte en økende sykdomsbelastning, og samtidig får vi redusert evne til å tilpasse oss belastningene. Dette kan være alt fra at man får dårligere immunforsvar til at man er mer utsatt for fall og ulykker.

Aldring i seg selv

Alle opplever også kognitive forandringer når vi blir eldre, uavhengig av demens eller redusert syn og hørsel. Blant annet blir arbeidsminnet nedsatt, som betyr at en blir dårligere på å utføre ting, planlegge gjøremål og løse hverdagens problemer.

Resultatet kan bli at byrder som tidligere ble håndtert greit, nå blir i største laget. Det kan bli en vond sirkel, nedsatt evne til reparasjon gjør at et problem fort kan føre til flere problemer.

De fleste organer har stor reservekapasitet. Dette henger sammen med arv, miljø og livsstil. Faktorer som spiller positivt inn er er fysisk og mental aktivitet, gode sosiale forhold, gode boligforhold og godt kosthold.

Hvordan spiller alkoholen inn?

Vi tenker ofte at det særlig er hjernen som påvirkes av alkohol. Men i praksis så påvirkes jo hele kroppen og alle organene. Alkohol reduserer evnen vår til å  tilpasse oss  belastninger og forsterke en sykdomsutvikling, og dette blir mer uttalt jo eldre vi blir.

Aldersgruppen over 60 år helt klart er den delen av befolkningen med mest kreftsykdom. I Norge er de vanligste kreftformene knyttet til prostata, bryst, lunger og tykktarm. Risiko for tykktarmskreft og brystkreft øker ved lavere inntak av alkohol, mens kreft i munn, svelg, spiserør og lever er mindre utbredt i befolkningn og er knyttet til høyere inntak av alkohol.

Eldre har økt risiko for angina pectoris, hjerteinfarkt, hjertesvikt og rytmeforstyrrelser av forskjellig slag. Når vi legger alkohol til denne svekkelsen i hjertemuskulaturen, vil vi kunne få økende problemer og økende funksjonssvikt.

Symptomer på den vanligste formen for demens, Alzheimers, forsterkes ved bruk av alkohol. Men demens kan også oppstå som et resultat av alkoholens direkte virkninger, såkalt alkoholisk demens, hvor alkohol i seg selv virker direkte sykdomsskapende på hjernen og nervesystemet.

Sløvende effekt

I tillegg kommer alkoholens sløvende effekt. Rus i seg selv påfører oss også en ekstra belastning, og kan stå i veien for god helse og også selvråderett. Selv om alkohol har positive virkninger og kan oppleves som et gode, vil det også kunne bli til en belastning. Hvor denne grensen er, synker med økende alder, sykdom og medisinbruk, ting som tilsammen gjør sårbarheten for alkohol større.

Alkohol forsterker også psykiske vansker. Psykiske lidelser som angst og depresjon er trolig også underdiagnostisert hos eldre ut fra tanker om at det er normalt å være nedfor og engstelig, eller at behandling ikke har noe for seg.

Totalbildet er at alkoholbruken for eldre er av vesentlig betydning for helse og funksjonsnivået. Det forsterker de vanlige aldringstegnene, gjør oss dårligere til å takle belastninger, og forsterker sykdomsutvikling.

Les mer her om anbefalte begrensninger

Les mer her om hvorvidt det er bra for helsen å drikke litt