Alkohol forsterker aldringstegn

Alkohol forsterker de vanlige aldringstegnene, gjør oss dårligere til å takle belastninger, og forsterker sykdomsutvikling.

Bilde av en voksen mann som ser inn i kamera

Aldring er en prosess som gjør oss mer skjøre, mer utsatt for funksjonssvikt og sykdom.

Økende alder betyr ofte en økende sykdomsbelastning, og samtidig får vi redusert evne til å tilpasse oss belastningene. Dette kan være alt fra at man får dårligere immunforsvar til at man er mer utsatt for fall og ulykker.

Aldring i seg selv

Alle opplever også kognitive forandringer når vi blir eldre, dette skjer uavhengig av om vi utvikler demens eller får redusert syn og hørsel. Blant annet blir arbeidsminnet nedsatt jo eldre vi blir, som betyr at en blir dårligere på å utføre ting, planlegge gjøremål og løse hverdagens problemer.

Resultatet kan bli at oppgaver eller byrder som tidligere ble håndtert helt greit, nå blir i største laget, på grunn av at man har blitt eldre. Dette kan også bli en vond sirkel, nedsatt evne til reparasjon gjør at et problem fort kan føre til flere andre problemer.

De fleste organene i kroppen har stor reservekapasitet, og henger sammen med den enkeltes arv, miljø og livsstil. Faktorer som spiller positivt inn på kapasiteten ved økt alder, er fysisk og mental aktivitet, gode sosiale forhold, gode boligforhold og godt kosthold.

Hvordan spiller alkoholen inn?

Vi tenker ofte at det særlig er hjernen som påvirkes av alkohol, men i praksis så påvirkes jo hele kroppen og alle organene av alkoholen. Alkohol reduserer evnen vår til å  tilpasse oss belastninger og forsterke en sykdomsutvikling, og dette blir mer uttalt jo eldre vi blir.

Aldersgruppen over 60 år er helt klart er den delen av befolkningen som i størst grad har kreftsykdom. I Norge er de vanligste kreftformene knyttet til prostata, bryst og tykktarm. Risiko for tykktarmskreft og brystkreft øker ved lavere inntak av alkohol, mens kreft i munn, svelg, spiserør og lever er mindre utbredt i befolkningen og er knyttet til høyere inntak av alkohol.

Eldre har økt risiko for angina pectoris, hjerteinfarkt, hjertesvikt og rytmeforstyrrelser av forskjellig slag. Når vi legger alkohol til denne svekkelsen i hjertemuskulaturen, vil det kunne gi økende problemer og økende funksjonssvikt for hjertet.

Symptomer på den vanligste formen for demens, Alzheimers, forsterkes ved drikking. I tillegg så kan også demens oppstå som et resultat av alkoholens direkte virkninger. Dette er såkalt alkoholisk demens, hvor alkohol i seg selv virker direkte sykdomsskapende på hjernen og nervesystemet.

Sløvende effekt

I tillegg til at alkohol virker inn på og forsterker aldringstegn, kommer også alkoholens sløvende effekt. Rus i seg selv påfører oss også en ekstra belastning, og kan stå i veien for god helse og også selvråderett. Selv om alkohol har positive virkninger og kan oppleves som et gode, vil det også kunne bli til en belastning. Hvor grensen mellom det positive og det negative er, synker med økende alder, sykdom og medisinbruk. Dette er ting som tilsammen gjør sårbarheten for alkohol større.

Alkohol forsterker også psykiske vansker. Psykiske lidelser som angst og depresjon er trolig også underdiagnostisert hos eldre. Man tenker gjerne at det er normalt å være nedfor og engstelig, eller at behandling ikke har noe for seg.

Totalbildet er at alkoholbruken for eldre er av vesentlig betydning for helse og funksjonsnivået. Alkohol forsterker de vanlige aldringstegnene, gjør oss dårligere til å takle belastninger, og forsterker sykdomsutvikling.

Kilder 

Relaterte saker