Om kommunesamarbeidet

1,2 millioner mennesker bor i dag i en Av-og-til-kommune! Disse folkene skal vi sammen nå ut til med godt alkovettarbeid, lokalt og nasjonalt. 

På denne siden finner du informasjon om hvordan dere i Av-og-til-kommunene kan organisere og iverksette arbeidet, og hva Av-og-til Lokalt går ut på.

Nederst finner du kartet som viser hvilke kommuner som er Av-og-til-kommuner.

En kvinne smiler på Av-og-tils energikonferanse

Godt alkovett handler om å tenke seg om før man drikker. Målgruppen i det holdningsskapende arbeidet er voksne som drikker litt innimellom. Omtrent 90 prosent av oss er i den kategorien.

Det er viktig å kommunisere rundt alkohol. Vi trenger å reflektere rundt noe som berører så mange av oss, og som kan være skadelig. Alkohol er ikke en ordinær vare, men noe man må håndtere med omhu. Skadelig alkoholbruk fører til ulike uheldige konsekvenser sosialt, helsemessig og økonomisk, både på individnivå og på befolkningsnivå.

Samarbeid mellom flere som jobber for å endre hele drikkemiljøet er mer effektivt enn enkeltstående tiltak eller virkemidler. Vi vet av erfaring at dette gjør vi best hvis vi er mange som bidrar – sammen får vi til mer!

Takk for at du jobber sammen med oss for å redusere de negative konsekvensene av alkoholbruk, og bidrar til at vi får et samfunn med godt alkovett!

Slik jobber vi sammen

I kommunesamarbeidet tilrettelegger Av-og-til for at kommunen kan nå ut med relevant informasjon til ulike målgrupper i befolkningen. Samarbeidet består av en kombinasjon av tiltak og virkemidler.


–  Løpende forebyggende arbeid  –

–  Deltagelse i nasjonale holdningskampanjer  –

–  Spesifikke lokaltilpassede tiltak  –

Les mer: 

Blant løpende forebyggende lokalt arbeid er tiltak som går fast gjennom året og neste år. Det kan for eksempel være å hele tiden lokalt sørge for at det finnes brosjyremateriell, rollups og eventuelt profileringsartikler på helsestasjonene, som hjelp til å ta opp temaet med småbarnforeldre. Et annet eksempel er å jevnlig arrangere foredrag på ungdomsskolene, ferdig foredrag med manus kan lastes ned, og Av-og-til kan hjelpe med ytterligere tilpasning.

Det handler om faste tiltak lokalt som går jevnt og trutt, og som kommunen legger inn i et lokalt årshjul.

(Det er i tillegg også løpende tiltak som Av-og-til iverksetter inn mot kommunene, som for eksempel jevnlig annonsering målrettet mot innbyggere i Av-og-til-kommuner, eller jevnlig tilbud om lokalt pressesamarbeid for kommunen og Av-og-til, eller den statistiske undersøkelse i Av-og-til-kommunene som Av-og-til gjennomfører i samarbeid med Ipsos.)

Deltagelse i nasjonale holdningskampanjer handler om at kommunene inviteres med i de landsdekkende kampanjene som ligger i det overordnede årshjulet. Av-og-til deler informasjon med Av-og-til-koordinator i forkant, med forslag på tiltak man kan gjøre lokalt.

Tiltakene har ofte en nivåinndeling, slik at man lokalt har mulighet til å delta litt eller mye, og altså kan tilpasse til lokale ressurser og lokale behov.

Materiell til kampanjene ligger tilgjengelig også ellers i året, slik at kommunene også kan ta det i bruk på tidspunkt den enkelte kommune finner det hensiktsmessig.

Spesifikke lokaltilpassede tiltak handler om enkeltstående tiltak eller virkemidler som kommunen gjør på eget initiativ, eller enkeltstående tiltak eller virkemidler som Av-og-til etter forespørsel tilpasser til eller iverksettes for den enkelte kommune.

Her ligger initiativet i utgangspunktet i større grad hos kommunen. Det kan for eksempel være at kommunen ønsker å få på plass lokal brosjyre eller lokal annonse til kommunen, eller kommunen inviterer Av-og-til i forbindelse med et fagmøte, eller forespørsel om bistand med lokalt pressearbeid.

Av-og-til er tilgjengelig for kommunen dersom det skulle oppstå spesifikke utfordringer lokalt, for eksempel knyttet til ungdomsfester, promillekjøring eller annet.

Av-og-til tilbyr hjelp og faglig påfyll slik at dere i kommunene skal få mest mulig ut av deres innsats.

Klikk for å lese mer og finne lenker til mer informasjon. Tilrettelegging fra Av-og-til innebærer blant annet:

 • Jevnlige forslag til kommunikasjonstiltak som er enkle å iverksette

  Av-og-til tilbyr konkrete måter Av-og-til-kommunen kan kommunisere med innbyggerne om alkovett – enten det er direkte til befolkningen, i tradisjonell presse eller i sosiale medier.

  • Inne på nettsiden finnes det ressurser til gratis nedlastning og materiell til gratis bestilling.
  • Via epost sendes det jevnlig ut infomailer med forespørsler og forslag til lokale tiltak.
  • Som Av-og-til-koordinator vil du også jevnlig motta invitasjon til å ha uttalelser på vegne av kommunen din, sammen med vår generalsekretær, i deres lokalavis.
  • Fra Av-og-til sin Facebook kan kommune jevnlig dele poster via kommunens Facebook.
 • Omfattende og variert materiell for dialog med innbyggerne

  Det finnes et bredt utvalg av materiell som kommunen kan benytte seg av, blant annet:

  • Fysisk og digitalt materiell til bruk på helsestasjon, i barnehage, på fastlegekontoret, i eldreomsorgen og andre steder der befolkningen ferdes.
  • Ferdige foredrag og utstyr til foreldremøter på skolen. Dette kan kommunen bruke til å starte refleksjon og diskusjoner i foreldregruppa om ungdom, alkohol og foreldrerollen.
  • Digitale annonser rettet mot kommunens innbyggere på aktuelle temaer.

   

  Det utvikles stadig nytt materiell, dette blir lagt ut i nettbutikken/til nedlastning, som du finner via denne lenken. Er det noe spesielt dere gjerne skulle hatt i din kommune? Si fra, så ser vi hva vi kan ordne!

 • Kunnskap og informasjon om rusfaglige forhold

  Hvordan er alkoholbruken i Norge i dag? Hvordan er drikkemønsteret i kommunen? Hva kjennetegner skadelig drikkemønster, og hvordan kan det forebygges?

  Av-og-til er oppdatert på alkoholfeltet og deler kunnskap med Av-og-til-kommunene. Spør oss hvis det er noe du er på jakt etter.

  Av-og-til-kommunene blir også innlemmet i en nasjonal spørreundersøkelse om alkoholvaner. Denne gjennomføres av Ipsos på vegne av Av-og-til, og inkluderer befolkningen i Av-og-til-kommunene. Spørreundersøkelsen iverksettes av Av-og-til uten ekstra ressursbruk i kommunen.

  Her er lenke til side med flere fagartikler.

 • Deltagelse i nasjonale holdningskampanjer

  Hvert år gjennomfører Av-og-til store kampanjer som belyser ulike problemstillinger rundt alkohol. Av-og-til-kommuner får tilbud om og ressurser til å løfte tema på lokalt nivå.

  Når lokale og nasjonale aktiviteter gjennomføres samtidig blir effekten og gjennomslagskraften større!

  Her er lenke til side med praktisk omtale av kampanjene.

 • Hjelp til konkrete problemstillinger i din kommune

  Av-og-til er tilgjengelig for kommunen dersom det skulle oppstå spesifikke utfordringer lokalt. Det kan for eksempel være knyttet til ungdomsfester, promillekjøring eller annet. Av-og-til tilbyr også rådgivning i forbindelse med kommunens vurdering av salgs- og skjenkesøknader.

  Det er bare å ta kontakt! marte@avogtil.no/950 81 909

 • Årlig konferanse, og nettverk med andre kommuner

  Av-og-til-kommuner deltar på en årlig konferanse i Oslo. Her får deltakerne oppdatert kunnskap om alkoholskader og forebygging, og inspirasjon til å gjøre et godt forebyggende arbeid i deres egen kommune. Det er ikke tilfeldig at konferansen kalles for energikonferansen!

  Som samarbeidskommune er dere en del av et kommunenettverk som kan hjelpe og inspirere hverandre i forebyggingsarbeidet. Vi inviterer til møter på teams noen ganger i løpet av året, dette kaller vi for digitale kaffeprater.

  Så snart påmelding til neste energikonferanse er klar, finner du mer informasjon via denne lenken, til oppslagstavla. Der finner du også informasjon om andre eksterne fagmøter/konferanser som kan være av interesse for din kommune, og kommende digitale kaffeprater.

Av-og-til ble opprettet på Stortinget i starten av 1980-tallet som en bred tverrpolitisk allianse, under navnet Alkokutt. Av-og-til mottar støtte fra Helsedirektoratet. Sekretariatet holder til i Oslo, og består av 10 medarbeidere. Bak Av-og-til står bredden av det frivillige Norge.

Via denne lenken kan du lese mer om strategiperioden 2021-2025 og bla i årsrapporter fra Av-og-til.

Medlemsorganisasjonene samles på årsmøtet og vedtar overordnet handlingsplan for kommende år. Av-og-tils styre møtes 5 ganger i året, og består av 10 representanter fra ulike frivillige organisasjoner. I dag er 46 organisasjoner medlemmer, og mange samarbeider i kampanjene både nasjonalt og lokalt.

Av-og-tils kommunesamarbeid – Av-og-til Lokalt – er utviklet av Av-og-til sammen med kompetansesentrene på rusfeltet, Korus. Kommunesamarbeidet er 20 år i 2023. En Av-og-til-kommune er ikke medlem, men inngår samarbeidsavtale med Av-og-til.

Praktisk organisering i kommunen

Av-og-til-kommuner er alt fra de minste kommunene med knappe 1000 innbyggere, til de største kommunene med mer enn 100 000 innbyggere. Noen kommuner har vært med i mange år, mens andre er ferske. Og noen av dere Av-og-til-koordinatorer har vært med lenge, mens andre er ganske nye i rollen. og i tillegg er det selvfølgelig mange andre lokale forskjeller; geografisk, politisk, sosioøkonomisk, kulturelt og språklig, – og når det kommer til drikkekultur. Mulighet for lokal tilpasning er viktig!

Uansett hva som er utgangspunktet for din kommune, så vil vi sammen jobbe for bedre alkovett. Det er ulikheter i hvordan kommunene organiserer forebyggingsarbeidet sitt, og her finner du informasjon om lokal organisering.

 • Av-og-til-koordinatoren

  Av-og-til-kommuner organiserer sitt arbeid på ulike måter etter lokale ønsker, men alle kommuner må ha en Av-og-til-koordinator som også er hovedkontakten til Av-og-til. Dette er gjerne folkehelsekoordinator eller SLT-koordinator, men vervet kan også legges til andre stillinger sentralt i kommunens forebyggingsarbeid som har god mulighet til lokal nettverksbygging.

  Av-og-til-koordinatoren har en samkjørende og utadvendt funksjon. Koordinatoren søker samarbeid og kan etablere arbeidsgrupper for prioriterte innsatsområder, har ansvaret for utarbeidelse og gjennomføring av lokale planer, og er talsperson på vegne av kommunen i lokalmedia dersom ikke annet er ønsket.

  Kommunen, med Av-og-til-koordinatoren i spissen, legger årsplan for hvilke temaer som skal prioriteres. Det lokale arbeidet tilpasses også til Av-og-tils årshjul, slik at kampanjer kan forankres i lokal mobilisering.

  Det er alltid drahjelp å få fra Av-og-til hvis du som Av-og-til-koordinator lurer på noe, og på energikonferansen for kommunesamarbeidet er er det alltid satt av tid til lokal planlegging, og kommunen kan sende tre deltagere fra hver kommune. Som Av-og-til-koordinator vil du også jevnlig motta informasjon på epost gjennom året, i tillegg til invitasjon til digital kaffeprat på teams rundt 4 ganger i løpet av et år.

 • Forankring og gjennomføring

  Samarbeidet forankres lokalt gjennom politisk beslutning og samarbeidsavtale (se eksempel samarbeidsavtale (pdf)), og innlemmes på sikt i kommunens planverk, for eksempel Rusmiddelpolitisk handlingsplan eller Folkehelseplan. Samarbeidet legger til rette for blant annet allmennforebyggende tiltak som holdningsskapende arbeid, undervisning, lokale kampanjer og en lokal alkoholpolitikk med fokus på gode rammer for lokalmiljøet.

  Det kan også være hensiktsmessig å invitere aktører i kommunen med i en styringsgruppe som Av-og-til-koordinatoren kan samarbeide med. Det kan være andre representanter fra kommunen, Idrettsrådet, politikere, politi eller lokalt næringsliv. Det gir større kontaktflate til lokalmiljøet og kan skape synergieffekt av arbeidet.

  Følg denne lenken for å lese mer om intern synlighet og nettverksbygging 

 • Todelt ansvar

  Samarbeidet er gratis for kommunen. Man kan se på det som et spleiselag der Av-og-til tilrettelegger og tilpasser for lokal aktivitet og gir faglige råd, mens kommunen er den lokale iverksetteren.

  Flere av dere som jobber med forebygging i kommunene sier dere som Av-og-til-kommune har fått verktøy som gir en enklere og mer effektiv tilnærming til primærforebygging, i en ellers hektisk arbeidshverdag med mange ulike oppgaver.

  Takk for det gode samarbeidet!

 • Kommunesamarbeidet får gode skussmål i evaluering

  Av-og-tils kommunesamarbeid er utviklet sammen med kompetansesentrene på rusfeltet, Korus, og er forankret i forskning på forebygging og lokalsamfunn. Modellen bygger på erfaringer fra lignende prosjekter i USA og Finland.

  Kommunesamarbeidet Av-og-til Lokalt har blitt evaluert av Universitetet i Tromsø. Et viktig funn var at kommunene gjennom Av-og-til fikk en god kommunikasjonsplattform når det gjelder alkoholproblematikk. Denne gjør det mulig å kommunisere direkte med befolkningen i kommunen gjennom kampanjeaktiviteter. I tillegg er den et viktig fundament når de langsiktige planene for kommunenes forebyggende arbeid og alkoholpolitikk skal legges og den kan utgjøre en del av kriteriene når kommunale skjenkebevillinger skal gis eller avslås.

  Av-og-til Lokalt kan styrke og gi legitimitet til to av de mest sentrale alkoholpolitiske virkemidlene, nemlig de regulative virkemidlene høye priser/avgifter på alkohol og begrenset tilgjengelighet.

Samarbeid gjennom året

Et hjul med alle årets måneder og de ulike temaene som Av-og-til jobber med,
Av-og-til lager hvert år i januar et årshjul med planer for det kommende året. På den måten kan vi alle trekke i samme retning, på omtrent samme tid.
Klikk her for å få årshjulet i stor versjon.

 

Muligheter i samarbeidet - snarveier til ulike temaer


Her er introark for tema båtliv (pdf)

Her er lenke til tema båtliv, med mer informasjon, nettbutikk og ressurser til nedlastning for tema båtliv


Her er introark (pdf) for tema helse (psykisk og fysisk helse)

Her er lenke til tema fysisk helse, med mer informasjon, nettbutikk og ressurser til nedlastning


Her finner du introark for tema idrett (pdf)

Her er lenke til tema idrett, med mer informasjon, nettbutikk og ressurser til nedlastning


Her er lenke til tema trafikk, med mer informasjon, nettbutikk og ressurser til nedlastning


Her er lenke til tema arbeidsliv, med mer informasjon, nettbutikk og ressurser til nedlastning


Her er lenke til tema graviditet, med mer informasjon, nettbutikk og ressurser til nedlastning


Her er introark (pdf) for tema helse (psykisk og fysisk helse)

Her er lenke til tema psykisk helse, med mer informasjon, nettbutikk og ressurser til nedlastning


Her er lenke til informasjon og ressurser som er overordnet og går på tvers av de ulike temaene: informasjon, nettbutikk og ressurser til nedlastning


Dette er Av-og-til-kommunene

Er nabokommunen din Av-og-til-kommune? Tips oss gjerne hvis det er noen du mener vi bør invitere med i samarbeidet.

Kommunesamarbeid

Visning:

Lurer du på noe? Ta kontakt med oss i Av-og-til, så gjør vi vårt beste for å hjelpe deg!

Marte Sletten
Marte Sletten
Rådgiver, ansvarlig for kommunesamarbeid
950 81 909
marte@avogtil.no
Christine Brown Vollan
Christine Brown Vollan
Kommunikasjonsrådgiver
christine@avogtil.no