Om kommunesamarbeidet

1,2 millioner mennesker bor i dag i en Av-og-til-kommune! Disse folkene skal vi sammen nå ut til med godt alkovettarbeid, lokalt og nasjonalt. 

På denne siden finner du informasjon om hvordan dere i Av-og-til-kommunene kan organisere og iverksette arbeidet, og hva Av-og-til Lokalt går ut på.

Nederst finner du kartet som viser hvilke kommuner som er Av-og-til-kommuner.

Godt alkovett handler om å tenke seg om før man drikker. Målgruppen i det holdningsskapende arbeidet er voksne som drikker litt innimellom. Omtrent 90 prosent av oss er i den kategorien.

Det er viktig å kommunisere rundt alkohol. Vi trenger å reflektere rundt noe som berører så mange av oss, og som kan være skadelig. Alkohol er ikke en ordinær vare, men noe man må håndtere med omhu. Skadelig alkoholbruk fører til ulike uheldige konsekvenser sosialt, helsemessig og økonomisk, både på individnivå og på befolkningsnivå.

Samarbeid mellom flere som jobber for å endre hele drikkemiljøet er mer effektivt enn enkeltstående tiltak eller virkemidler. Vi vet av erfaring at dette gjør vi best hvis vi er mange som bidrar – sammen får vi til mer!

Takk for at du jobber sammen med oss for å redusere de negative konsekvensene av alkoholbruk, og bidrar til at vi får et samfunn med godt alkovett!

Slik jobber vi sammen

I kommunesamarbeidet tilrettelegger Av-og-til for at kommunen kan nå ut med relevant informasjon til ulike målgrupper i befolkningen. Samarbeidet består av en kombinasjon av tiltak og virkemidler.


–  Løpende forebyggende arbeid  –

–  Deltagelse i nasjonale holdningskampanjer  –

–  Spesifikke lokaltilpassede tiltak  –

Les mer: 

Blant løpende forebyggende lokalt arbeid er tiltak som går fast gjennom året og neste år. Det kan for eksempel være å hele tiden lokalt sørge for at det finnes brosjyremateriell, rollups og eventuelt profileringsartikler på helsestasjonene, som hjelp til å ta opp temaet med småbarnforeldre. Et annet eksempel er å jevnlig arrangere foredrag på ungdomsskolene, ferdig foredrag med manus kan lastes ned, og Av-og-til kan hjelpe med ytterligere tilpasning.

Det handler om faste tiltak lokalt som går jevnt og trutt, og som kommunen legger inn i et lokalt årshjul.

(Det er i tillegg også løpende tiltak som Av-og-til iverksetter inn mot kommunene, som for eksempel jevnlig annonsering målrettet mot innbyggere i Av-og-til-kommuner, eller jevnlig tilbud om lokalt pressesamarbeid for kommunen og Av-og-til, eller den statistiske undersøkelse i Av-og-til-kommunene som Av-og-til gjennomfører i samarbeid med Ipsos.)

Deltagelse i nasjonale holdningskampanjer handler om at kommunene inviteres med i de landsdekkende kampanjene som ligger i det overordnede årshjulet. Av-og-til deler informasjon med Av-og-til-koordinator i forkant, med forslag på tiltak man kan gjøre lokalt.

Tiltakene har ofte en nivåinndeling, slik at man lokalt har mulighet til å delta litt eller mye, og altså kan tilpasse til lokale ressurser og lokale behov.

Materiell til kampanjene ligger tilgjengelig også ellers i året, slik at kommunene også kan ta det i bruk på tidspunkt den enkelte kommune finner det hensiktsmessig.

Spesifikke lokaltilpassede tiltak handler om enkeltstående tiltak eller virkemidler som kommunen gjør på eget initiativ, eller enkeltstående tiltak eller virkemidler som Av-og-til etter forespørsel tilpasser til eller iverksettes for den enkelte kommune.

Her ligger initiativet i utgangspunktet i større grad hos kommunen. Det kan for eksempel være at kommunen ønsker å få på plass lokal brosjyre eller lokal annonse til kommunen, eller kommunen inviterer Av-og-til i forbindelse med et fagmøte, eller forespørsel om bistand med lokalt pressearbeid.

Av-og-til er tilgjengelig for kommunen dersom det skulle oppstå spesifikke utfordringer lokalt, for eksempel knyttet til ungdomsfester, promillekjøring eller annet.

Av-og-til tilbyr hjelp og faglig påfyll slik at dere i kommunene skal få mest mulig ut av deres innsats.

Klikk for å lese mer og finne lenker til mer informasjon. Tilrettelegging fra Av-og-til innebærer blant annet:

 • Jevnlige forslag til kommunikasjonstiltak som er enkle å iverksette

  Av-og-til tilbyr konkrete måter Av-og-til-kommunen kan kommunisere med innbyggerne om alkovett – enten det er direkte til befolkningen, i tradisjonell presse eller i sosiale medier.

  • Inne på nettsiden finnes det ressurser til gratis nedlastning og materiell til gratis bestilling.
  • Via epost sendes det jevnlig ut infomailer med forespørsler og forslag til lokale tiltak.
  • Som Av-og-til-koordinator vil du også jevnlig motta invitasjon til å ha uttalelser på vegne av kommunen din, sammen med vår generalsekretær, i deres lokalavis.
  • Fra Av-og-til sin Facebook kan kommune jevnlig dele poster via kommunens Facebook.
 • Omfattende og variert materiell for dialog med innbyggerne

  Det finnes et bredt utvalg av materiell som kommunen kan benytte seg av, blant annet:

  • Fysisk og digitalt materiell til bruk på helsestasjon, i barnehage, på fastlegekontoret, i eldreomsorgen og andre steder der befolkningen ferdes.
  • Ferdige foredrag og utstyr til foreldremøter på skolen. Dette kan kommunen bruke til å starte refleksjon og diskusjoner i foreldregruppa om ungdom, alkohol og foreldrerollen.
  • Digitale annonser rettet mot kommunens innbyggere på aktuelle temaer.

   

  Det utvikles stadig nytt materiell, dette blir lagt ut i nettbutikken/til nedlastning, som du finner via denne lenken. Er det noe spesielt dere gjerne skulle hatt i din kommune? Si fra, så ser vi hva vi kan ordne!

 • Kunnskap og informasjon om rusfaglige forhold

  Hvordan er alkoholbruken i Norge i dag? Hvordan er drikkemønsteret i kommunen? Hva kjennetegner skadelig drikkemønster, og hvordan kan det forebygges?

  Av-og-til er oppdatert på alkoholfeltet og deler kunnskap med Av-og-til-kommunene. Spør oss hvis det er noe du er på jakt etter.

  Av-og-til-kommunene blir også innlemmet i en nasjonal spørreundersøkelse om alkoholvaner. Denne gjennomføres av Ipsos på vegne av Av-og-til, og inkluderer befolkningen i Av-og-til-kommunene. Spørreundersøkelsen iverksettes av Av-og-til uten ekstra ressursbruk i kommunen.

  Her er lenke til side med flere fagartikler.

 • Deltagelse i nasjonale holdningskampanjer

  Hvert år gjennomfører Av-og-til store kampanjer som belyser ulike problemstillinger rundt alkohol. Av-og-til-kommuner får tilbud om og ressurser til å løfte tema på lokalt nivå.

  Når lokale og nasjonale aktiviteter gjennomføres samtidig blir effekten og gjennomslagskraften større!

  Her er lenke til side med praktisk omtale av kampanjene.

 • Hjelp til konkrete problemstillinger i din kommune

  Av-og-til er tilgjengelig for kommunen dersom det skulle oppstå spesifikke utfordringer lokalt. Det kan for eksempel være knyttet til ungdomsfester, promillekjøring eller annet. Av-og-til tilbyr også rådgivning i forbindelse med kommunens vurdering av salgs- og skjenkesøknader.

  Det er bare å ta kontakt! marte@avogtil.no/950 81 909

 • Årlig konferanse, og nettverk med andre kommuner

  Av-og-til-kommuner deltar på en årlig konferanse i Oslo. Her får deltakerne oppdatert kunnskap om alkoholskader og forebygging, og inspirasjon til å gjøre et godt forebyggende arbeid i deres egen kommune. Det er ikke tilfeldig at konferansen kalles for energikonferansen!

  Som samarbeidskommune er dere en del av et kommunenettverk som kan hjelpe og inspirere hverandre i forebyggingsarbeidet. Vi inviterer til møter på teams noen ganger i løpet av året, dette kaller vi for digitale kaffeprater.

  Så snart påmelding til neste energikonferanse er klar, finner du mer informasjon via denne lenken, til oppslagstavla. Der finner du også informasjon om andre eksterne fagmøter/konferanser som kan være av interesse for din kommune, og kommende digitale kaffeprater.

Av-og-til ble opprettet på Stortinget i starten av 1980-tallet som en bred tverrpolitisk allianse, under navnet Alkokutt. Av-og-til mottar støtte fra Helsedirektoratet. Sekretariatet holder til i Oslo, og består av 10 medarbeidere. Bak Av-og-til står bredden av det frivillige Norge.

Via denne lenken kan du lese mer om strategiperioden 2021-2025 og bla i årsrapporter fra Av-og-til.

Medlemsorganisasjonene samles på årsmøtet og vedtar overordnet handlingsplan for kommende år. Av-og-tils styre møtes 5 ganger i året, og består av 10 representanter fra ulike frivillige organisasjoner. I dag er 46 organisasjoner medlemmer, og mange samarbeider i kampanjene både nasjonalt og lokalt.

Av-og-tils kommunesamarbeid – Av-og-til Lokalt – er utviklet av Av-og-til sammen med kompetansesentrene på rusfeltet, Korus. Kommunesamarbeidet er 20 år i 2023. En Av-og-til-kommune er ikke medlem, men inngår samarbeidsavtale med Av-og-til.

Praktisk organisering i kommunen

Av-og-til-kommuner er alt fra de minste kommunene med knappe 1000 innbyggere, til de største kommunene med mer enn 100 000 innbyggere. Noen kommuner har vært med i mange år, mens andre er ferske. Og noen av dere Av-og-til-koordinatorer har vært med lenge, mens andre er ganske nye i rollen. og i tillegg er det selvfølgelig mange andre lokale forskjeller; geografisk, politisk, sosioøkonomisk, kulturelt og språklig, – og når det kommer til drikkekultur. Mulighet for lokal tilpasning er viktig!

Uansett hva som er utgangspunktet for din kommune, så vil vi sammen jobbe for bedre alkovett. Det er ulikheter i hvordan kommunene organiserer forebyggingsarbeidet sitt, og her finner du informasjon om lokal organisering.

 • Av-og-til-koordinatoren

  Av-og-til-kommuner organiserer sitt arbeid på ulike måter etter lokale ønsker, men alle kommuner må ha en Av-og-til-koordinator som også er hovedkontakten til Av-og-til. Dette er gjerne folkehelsekoordinator eller SLT-koordinator, men vervet kan også legges til andre stillinger sentralt i kommunens forebyggingsarbeid som har god mulighet til lokal nettverksbygging.

  Av-og-til-koordinatoren har en samkjørende og utadvendt funksjon. Koordinatoren søker samarbeid og kan etablere arbeidsgrupper for prioriterte innsatsområder, har ansvaret for utarbeidelse og gjennomføring av lokale planer, og er talsperson på vegne av kommunen i lokalmedia dersom ikke annet er ønsket.

  Kommunen, med Av-og-til-koordinatoren i spissen, legger årsplan for hvilke temaer som skal prioriteres. Det lokale arbeidet tilpasses også til Av-og-tils årshjul, slik at kampanjer kan forankres i lokal mobilisering.

  Det er alltid drahjelp å få fra Av-og-til hvis du som Av-og-til-koordinator lurer på noe, og på energikonferansen for kommunesamarbeidet er er det alltid satt av tid til lokal planlegging, og kommunen kan sende tre deltagere fra hver kommune. Som Av-og-til-koordinator vil du også jevnlig motta informasjon på epost gjennom året, i tillegg til invitasjon til digital kaffeprat på teams rundt 4 ganger i løpet av et år.

 • Forankring og gjennomføring

  Samarbeidet forankres lokalt gjennom politisk beslutning og samarbeidsavtale (se eksempel samarbeidsavtale (pdf)), og innlemmes på sikt i kommunens planverk, for eksempel Rusmiddelpolitisk handlingsplan eller Folkehelseplan. Samarbeidet legger til rette for blant annet allmennforebyggende tiltak som holdningsskapende arbeid, undervisning, lokale kampanjer og en lokal alkoholpolitikk med fokus på gode rammer for lokalmiljøet.

  Det kan også være hensiktsmessig å invitere aktører i kommunen med i en styringsgruppe som Av-og-til-koordinatoren kan samarbeide med. Det kan være andre representanter fra kommunen, Idrettsrådet, politikere, politi eller lokalt næringsliv. Det gir større kontaktflate til lokalmiljøet og kan skape synergieffekt av arbeidet.

  Følg denne lenken for å lese mer om intern synlighet og nettverksbygging 

 • Todelt ansvar

  Samarbeidet er gratis for kommunen. Man kan se på det som et spleiselag der Av-og-til tilrettelegger og tilpasser for lokal aktivitet og gir faglige råd, mens kommunen er den lokale iverksetteren.

  Flere av dere som jobber med forebygging i kommunene sier dere som Av-og-til-kommune har fått verktøy som gir en enklere og mer effektiv tilnærming til primærforebygging, i en ellers hektisk arbeidshverdag med mange ulike oppgaver.

  Takk for det gode samarbeidet!

 • Kommunesamarbeidet får gode skussmål i evaluering

  Av-og-tils kommunesamarbeid er utviklet sammen med kompetansesentrene på rusfeltet, Korus, og er forankret i forskning på forebygging og lokalsamfunn. Modellen bygger på erfaringer fra lignende prosjekter i USA og Finland.

  Kommunesamarbeidet Av-og-til Lokalt har blitt evaluert av Universitetet i Tromsø. Et viktig funn var at kommunene gjennom Av-og-til fikk en god kommunikasjonsplattform når det gjelder alkoholproblematikk. Denne gjør det mulig å kommunisere direkte med befolkningen i kommunen gjennom kampanjeaktiviteter. I tillegg er den et viktig fundament når de langsiktige planene for kommunenes forebyggende arbeid og alkoholpolitikk skal legges og den kan utgjøre en del av kriteriene når kommunale skjenkebevillinger skal gis eller avslås.

  Av-og-til Lokalt kan styrke og gi legitimitet til to av de mest sentrale alkoholpolitiske virkemidlene, nemlig de regulative virkemidlene høye priser/avgifter på alkohol og begrenset tilgjengelighet.

Samarbeid gjennom året

miniatyrbilde av årshjulet for 2023
Av-og-til lager hvert år i januar et årshjul med planer for det kommende året. På den måten kan vi alle trekke i samme retning, på omtrent samme tid.
Klikk her for å få årshjulet i stor versjon.

 

Muligheter i samarbeidet - snarveier til ulike temaer


Her er introark for tema båtliv (pdf)

Her er lenke til tema båtliv, med mer informasjon, nettbutikk og ressurser til nedlastning for tema båtliv


Her er introark (pdf) for tema helse (psykisk og fysisk helse)

Her er lenke til tema helse (både fysisk helse og psykisk helse), med mer informasjon, nettbutikk og ressurser til nedlastning


Her finner du introark for tema idrett (pdf)

Her er lenke til tema idrett, med mer informasjon, nettbutikk og ressurser til nedlastning


Her er lenke til tema trafikk, med mer informasjon, nettbutikk og ressurser til nedlastning


Her er lenke til tema arbeidsliv, med mer informasjon, nettbutikk og ressurser til nedlastning


Her er lenke til tema graviditet, med mer informasjon, nettbutikk og ressurser til nedlastning


Her er lenke til informasjon og ressurser som er overordnet og går på tvers av de ulike temaene: informasjon, nettbutikk og ressurser til nedlastning


Dette er Av-og-til-kommunene

Er nabokommunen din Av-og-til-kommune? Tips oss gjerne hvis det er noen du mener vi bør invitere med i samarbeidet.

Kommunesamarbeid

Visning:

Lurer du på noe? Ta kontakt med oss i Av-og-til, så gjør vi vårt beste for å hjelpe deg!

Marte Sletten
Marte Sletten
Rådgiver
950 81 909
marte@avogtil.no
Christine Brown Vollan
Christine Brown Vollan
Kommunikasjonsrådgiver
christine@avogtil.no
 • Å møte målgruppa

  I en Av-og-til-kommune bør det være materiell tilgjengelig på møtepunkter i kommunen, for eksempel på legekontoret, biblioteket, servicetorget, frisørsalongen, NAV eller busstasjonen. Altså steder hvor folk er innom og kanskje sitter ned og blar i brosjyrer mens de venter, eller steder de oppsøker for å få informasjon. Dersom kommunen har en passende arena for en mer permanent utstilling, for eksempel på servicetorget, så er det fint å ha en roll-up stående ved siden av et bord med litt forskjellig brosjyremateriell. Materiell kan bestilles gratis fra Av-og-til.

  Kampanjene er synlige i kortere tidsrom for å skape nyhetsinteresse. Da ser folk budskapet vårt flere steder, gjerne i annonser i avisen eller i sosiale medier. Lokalt kan det være på oppslagstavla eller butikkdøra, på servicetorget eller på det lokale polet. Innbyggerne kan møte noen på en stand som snakker om temaet, og som deler ut materiell og har en quiz, og de leser om det i lokalavisen og på kommunens hjemmeside eller Facebook-side. Samtidig blir temaet gjerne også omtalt i nasjonale og regionale aviser, og kanskje blir det debattert på radio eller TV. Folk møter altså temaet i flere ulike kanaler i samme periode, og jo flere ganger de møter budskapet, desto større mulighet er det for at holdninger blir endret, fordi bevisstheten rundt tematikken øker, og folk reflekterer mer.

  Når du møter målgruppa, enten det er møter innad i kommunen eller fylket, representasjon og synlighet i tilknytning til temamøter og andre arenaer, eller stands på servicetorget, er det selvfølgelig viktig å være informativ og innbydende. En utstilling eller stand bør være organisert slik at folk oppfatter det som attraktivt og relevant å se på materiellet som er presentert.

  Typiske elementer ved en proff stand:

  • Roll-ups som formidler hvem dere er («Godt alkovett»), og roll-up for den aktuelle kampanjen eller temaet.
  • T-skjorter med Av-og-til-blomster sørger for at dere blir synlige og lett gjenkjennelige.
  • Den viktigste oppgaven når man møter folk på stand, er å løfte budskapet i samtale med voksne. Brosjyrene er derfor det viktigste kampanjeelementet, og bør stå lettest tilgjengelig.
  • Det er ikke alltid lett å fange oppmerksomheten til folk som går forbi, og da kan de minste profileringseffektene (drops,  penner, ballonger eller tatoveringer til barna) være til hjelp.
  • En quiz med enkle, men relevante spørsmål er en fin måte å komme i dialog med folk på. Til quiz kan det også være fine premier, som er mer eksklusive og man må gjøre seg fortjent til å få.
  • Bruk tøykurvene til utstilling, utdelingseffekter eller premier.
  • Trillebag med logo gjør det enkelt å transportere materiell, ha en ryddig stand og eventuelt lagre eller skjule ting.
  • Husk å ta bilder underveis! Bilder er verdifullt i videre kampanjearbeid, til presse og til presentasjoner og dokumentasjon.
 • Uttalelse og argumentasjon vedr. skjenkebevilling på idrettsarena

  Norges Fotballforbund har dessverre gitt grønt lys for alkoholservering i tilknytning til fotballkamper. Det påpekes fra deres side at det selvfølgelig er kommunene som tar avgjørelse om skjenking knyttet til idrettsarenaen, og at dette ikke er en endring, men en tilpassing av dagens situasjon.

  Her er tekst som dere i Av-og-til-kommunene kan bruke i argumentasjon og som bakgrunn til uttalelse i forbindelse med søknad om skjenking på lokale idrettsarenaer.

  Av-og-til er en organisasjon som jobber for å sikre gode og trygge idrettsarenaer for barn og unge. Vi ønsker derfor å komme med innspill som vi mener det er viktig at tas med i den politiske behandlingen av søknaden.

  Norges idrettsforbund (NIF) er tydelige på at idretten skal være alkoholfri. Per Tøien, idrettspolitisk rådgiver i NIF sier følgende: «Barn, ungdom og deres foreldre skal oppleve at idretten er et trygt sted å være. Alkohol på idrettsarrangementer har ingenting med idrettsopplevelsen å gjøre.»[1] Det er det flere gode grunner til.

  Idrett som alkoholfri arena

  Idretten har en viktig samlende og inkluderende funksjon i samfunnet vårt. Alkoholservering vil gjøre idrettsarenaen mindre trygg for publikum.

  Det er mange i samfunnet vårt som har dårlige erfaringer med alkohol. Det er folk som selv drikker eller har drukket for mye, og det er folk som får sine liv sterkt preget av andres alkoholbruk: barn, partnere og nære venner av folk som drikker for mye.

  Det er ikke bare noen få som rammes av alkoholens negative sider. Et kartleggingsverktøy utviklet av Verdens helseorganisasjon anslår at rundt 17 prosent i Norge til enhver tid har et risikofylt alkoholforbruk.

  I den sosiale rammen rundt et idrettsarrangement skal det være plass til alle – også dem som av en eller annen grunn ikke vil, kan eller bør eksponeres for alkohol.

  1 av 10 barn

  Idrettsforbundet er tydelige på at idretten skal være trygg og god for barn og unge. Mange av barna som kommer for å heie på heltene sine i de lokale idrettslagene, vokser opp i et hjem der alkoholen er dominerende og ødeleggende.

  Folkehelseinstituttet anslår at omlag 10 % av alle norske barn har en eller to foreldre med et problematisk alkoholforbruk. For disse barna skal idretten være et fristed, der de slipper å forholde seg til alkoholen. For noen barn vil selv en halvliter i pausen eller før kamp være nok til at de blir nervøse for at det som skjer hjemme også skal skje på stadion.

  Idretten som fristed

  Mange barn som har vokst opp i et hjem der mamma eller pappa drikker for mye alkohol, takker idretten for at det gikk godt med dem. De forteller at idretten ga dem et pusterom i barndommen som betydde alt. Av-og-til mener at stadig flere idrettsarenaer der alkohol serveres truer dette fristedet.

  Av-og-til er glade for at idrettsforbundet står støtt på barns side. Tidligere idrettspresident Tom Tvedt uttalte følgende i forbindelse med debatten om servering av alkohol på idrettsarenaer i Stavanger: «Norges idrettsforbund er Norges største barne- og ungdomsorganisasjon. Det ville vært underlig, ja nærmest selvmotsigende, om Idrettsforbundet ikke var motstandere av koblingen idrett og alkohol. Det er også helt naturlig at idretten i dette spørsmålet er på parti med barna – fremtidens utøvere, trenere, ledere og tilskuere – ikke med de voksne som ønsker seg alkohol eller med organisasjonsleddet som ønsker å gjøre penger på alkoholsalg».[2]

  Idretten er en av stadig færre arenaer i samfunnet vårt som er alkoholfri. Det har verdi for mange. Det er viktig for barna, og det er viktig for de mange som har hatt eller som nå sliter med et alkoholproblem. Av-og-til er bekymret for at tilgjengeliggjøring av alkohol i tilknytning av idrettsarenaen vil gjøre det vanskeligere for dem å holde seg edru.

  Utviklingen i 2020

  Norges Fotballforbund (NFF) opphevet i februar 2020 sitt eget forbud mot å selge alkohol inne på idrettsarenaer. Fotballpresident Terje Svendsen presiserer at dette ikke et nytt vedtak, men en praktisk tilpasning av det som eksisterer i dag på noen steder. Det er fortsatt forbud mot å servere alkohol ute på norske fotballtribuner. [3]

  Norges Idrettsforbund (NIF) ønsker ikke alkoholservering i tilknytning til konkurranseaktivitet. NIF er opptatt av at barn og unge skal møte et alkoholfritt idrettsmiljø og at tribunekulturen skal være trygg og familievennlig.

  Håvard Øvregård, seniorrådgiver innen verdiarbeid i Norges idrettsforbund uttaler «– Servering i tilknytning til konkurranseaktivitet øker risikoen for at det er personer som er beruset på tribunene og det øker risikoen for at barn og unge skal møte alkohol i en idrettssammenheng.
  Vi opplever at fotballforbundet har det samme overordna målet som idrettsforbundet har, men vi er usikre på hva som blir konsekvensen av dette vedtaket, og vi ønsker at det ikke skjer vedtak som fører til mer alkohol i forbindelse med idrettsarrangement. Det vil være i strid med det målet vi har.»  [3]

  Tilpasningen Norges fotballforbund har gjort, krever ikke i seg selv noen ny lokal gjennomgang eller behandling av skjenkebevillinger. Det er selvfølgelig kommunen som tar avgjørelsen om skjenking knyttet til idrettsarenaen, akkurat som før.

  Her kan du laste ned teksten som pdf

  Lenker til relevante medieoppslag:

  [1] https://www.vg.no/sport/fotball/i/w1vxn/naa-faar-viking-servere-alkohol-til-publikum

  [2] https://www.vg.no/sport/ishockey/i/MgrX6r/hockeysjef-vil-oppheve-alkoholforbud-paa-idrettsarenaer-latterlig-dobbeltmoral?utm_source=recirculation-matrix&utm_content=0EX80M

  [3] https://www.nrk.no/sport/nff-apner-for-alkoholservering-pa-fotballarenaer-1.14919121