Alkohol og demens

Over 100 000 personer har demens i Norge i dag, og trolig vil dette antallet dobles de neste 20 årene. Høyt alkoholforbruk er skadelig for hjernen, og øker sannsynligheten for å utvikle sykdommen.

Forskning viser at 40 prosent av demenstilfellene kan forsinkes eller forhindres ved å ta hensyn til 12 risikofaktorer i løpet av livet. En av disse risikofaktorene er overdrevent alkoholinntak. Høyt alkoholforbruk er skadelig for hjernen, og en velkjent risikofaktor for å utvikle demens. Sammenhengen mellom alkoholbruk og demens har vist seg å være spesielt tydelig i de tilfellene hvor demensen har rammet de under 65 år.

For å redusere demens i befolkningen er ett av tiltakene som anbefales å forhindre misbruk av alkohol, og begrense antall enheter folk drikker. Spesielt det å kutte alkoholinntaket i midten av livet, kan bidra til å redusere risikoen for demens.

Fakta 
  • Demens er en fellesbenevnelse for flere hjernesykdommer som oftest opptrer i høy alder og fører til kognitiv svikt.
  • Alzheimers er den vanligste demenssykdommen.
  • Over 100 000 personer har demens i Norge i dag, og trolig vil antallet dobles de neste 20 årene.
  • Demens kan ramme alle, og den viktigste risikofaktoren for demens er høy alder. Aldersdemens defineres for alle som får sykdommen etter fylte 65 år.
  • Demens kan også ramme yngre, men er svært uvanlig. Tidlig demens regnes som yngre enn 65 år.

Les mer om demens på nettsiden til Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Beskytter alkoholen?

Enkelte studier har funnet at et moderat alkoholkonsum hatt en beskyttende effekt mot utviklingen av demens. De samme studiene har vist økt risiko for demensutvikling ved høyt alkoholforbruk eller komplett avholdenhet.

I flere av studiene er det et problem at forskerne ikke har tatt høyde for at de som er helt avholdne i studiene er avholdne grunnet annen alvorlig sykdom. Det kan altså være sykdomsdisposisjon som øker deres dødsrisiko. Det å drikke moderate mengder er også et kjennetegn på en sunn livsstil, høyere inntekt og høyere utdanning – faktorer som jevnt over reduserer risikoen for å utvikle sykdom, noe det heller ikke har tatt høyde for. Derfor råder det stor usikkerhet rundt virkningen av et moderat alkoholinntak på demensrisikoen.

Relaterte saker