Forsker: – Barna kan ikke velge seg bort fra en ubehagelig situasjon i ferien

– Man har snakket mye og lenge om negative konsekvenser av passiv røyking, men det er en økende oppmerksomhet om hvordan andre blir påvirket når noen drikker, sier forsker Siri Håvås Haugland. 

Hun er førsteamanuensis og instituttleder ved Institutt for psykososial helse ved Universitetet i Agder. Haugland forsker på hvordan barn påvirkes av foreldres alkoholbruk.

Når merker barn at voksne har drukket? 

– Det vil variere fra barn til barn, avhengig av hvor gamle de er, konteksten som drikkingen skjer i, hvor høy promillen er, hvordan foreldrene er når de har drukket og så videre. I tidlig fase av drikkingen kan barna for eksempel merke at voksne noen ganger snakker høyere, ler annerledes, eller har et annet kroppsspråk enn vanlig. Andre ganger kan det merkes ved at den voksne blir stille, innadvendt og fjernere enn vanlig. Etter hvert som promillen stiger vil det kunne oppstå vansker med koordinering av kroppsbevegelser, snøvlende tale, aggresjon eller sløvhet som barna selvfølgelig også kan merke.

Hvordan påvirker voksnes alkoholbruk barn? 

– Svaret på det er sammensatt og varierer med en rekke forhold. Det er avhengig av hvordan alkoholbruken foregår, i hvilken kontekst, hvor mye som drikkes og hvor ofte det skjer, hvordan foreldrene oppfører seg, og hvor gamle barna er, hvor stabilt det er i familien ellers, hvor sårbare barna er og så videre.

– Det kan oppstå ubehagelige konsekvenser i selve situasjonen hvor barn kan belastes følelsesmessig hvis berusede foreldre oppfører seg på en måte som skaper utrygghet. Samspillet med barna kan svekkes og fulle foreldre vil ha redusert evne og oppmerksomhet i forhold til å passe på barna og være tilstede for deres behov. Et annet aspekt som sjelden snakkes om er «dagen derpå». Hvis foreldrene drikker så mye at de blir dårlige dagen etterpå, kan det også gå utover oppfølging av barna, selv om promillen ikke lengre er høy. Hvis barn lever i familier med mye alkoholbruk over tid vil barn kunne merke konsekvenser av dette langt inn i voksenlivet.

Hvordan spiller barnets alder inn i deres opplevelse av voksnes drikking?  

– Små barn har ikke så god evne til å sette ting i sammenheng og forstå hvorfor ting skjer. De kan kanskje merke at noe er annerledes, men forstår ikke alltid hvorfor. Det har likevel vist seg at barn helt ned i førskolealder utvikler forventninger til hvordan alkohol virker utifra foreldrenes alkoholbruk. Mange foreldre drikker heldigvis mindre når barna er små. Noen undersøkelser tyder på at andelen barn som ser foreldrene beruset øker fra ungdomsskole til videregående skole. Om dette skyldes at flere barn har mer erfaring med alkohol og legger mer merke til hva foreldrene gjør i større grad, eller om det skyldes at flere foreldre faktisk drikker seg beruset med barn til stede, vet vi ikke.

Hva er ditt råd til foreldre som ønsker å drikke alkohol på ferie med barna?

– Ikke drikk dere beruset med barn tilstede. Man har snakket mye og lenge om negative konsekvenser av passiv røyking, men det er en økende oppmerksomhet verden over mot negative konsekvenser som folk erfarer av andres drikking. Barn er spesielt sårbare i møte med fulle voksne, fordi de i liten grad har kontroll over situasjonen sin og ikke alltid kan velge seg bort fra en ubehagelig situasjon.

Relaterte saker