Hvordan bli en trygg klubb?

Et godt klubbmiljø starter i klubbens ledelse og trenerapparat. Her legges grunnlaget for klubbens kultur og medlemmenes trivsel, og det er her ansvaret for å ta viktige diskusjoner må ligge. Hva kan klubben gjøre?

Bilde av tre jenter som smiler til kamera

Det er viktig at klubben tar et tydelig standpunkt om at barneidretten skal være alkoholfri. Det innebærer å ha tydelig retningslinjer for alkoholbruk i klubben, diskutere eventuelle gråsoner og dilemmaer knyttet til alkoholbruk, og gjøre retningslinjene kjent for alle i klubben.

Her er noen gode råd til hvordan dere skaper en trygg klubb.

Ta diskusjonen

Hvordan vil vi ha det? Hvilke verdier og holdninger ønsker vi å overføre til utøverne? Hvilke situasjoner kan være utfordrende når det kommer til alkohol i klubben vår? Her er noen eksempler på situasjoner hvor det kan oppstå problemer som følge av alkoholbruk:

 • Utøvere på tur
 • Trenere og ledere på tur
 • Foresatte eller voksenpersoner som reiser med klubben
 • Ledere som representanter for klubben
 • Fester og andre sosiale arrangementer i klubbens regi
 • Festing blant utøvere over 18 år som påvirker prestasjonen

Snakk om retningslinjer

For å unngå kjedelige episoder er det nyttig å ha klare retningslinjer som alle kjenner til. Idrettsforbundet har tydelige føringer på alkohol som skal gjelde alle medlemmer i idretten. Sentrale punkter derfra er:

 • Barn og unge som deltar i aldersbestemte klasser (under 18 år) skal møte et trygt og alkoholfritt idrettsmiljø. Trenere, ledere og utøvere skal fremstå som gode forbilder for barn og unge og ikke nyte alkohol i samvær med utøvere i denne alder.
 • Medlemmene i organisasjonen skal informeres om de skadevirkninger alkohol har på prestasjonsevnen, sikkerheten og det sosiale miljø.

Med utgangspunkt i disse føringene bør dere diskutere hva som er spesielt viktig å tenke på hos dere. Hvilke dilemmaer er aktuelle i deres klubb, og hvordan kan de overordnete føringene konkretisere i retningslinjer for deres klubb.

For eksempel har Utleira IL retningslinjer for alkohol som kan tas i bruk. Disse sier blant annet at:

 • Ingen, verken ansatt, tillitsvalgt, representant, medlem, engasjert leder, foreldre eller trener skal komme påvirket til trening, konkurranse, seminar. Her er det nulltoleranse.
 • Ansvarlige for reise i regi klubben skal ikke innta alkohol. Dette gjelder alle, også foreldre som har et ansvar for deltakerne som er med. I forkant av cuper, treningsleir o.l skal retningslinjene for bruk av alkohol gjennomgås. Det skal tas opp med de involverte hva som er akseptabelt og ikke hos oss. Det skal opplyses om gjeldende sanksjoner.  UIL anbefaler at lagene benytter verktøy for å få en diskusjon utarbeidet av Av-og-til.
 • Trenere, ledere og utøvere skal fremstå som gode forbilder og skal ikke drikke alkohol i samvær med barn og unge.
 • Tribunekulturen skal være trygg, familievennlig og alkoholfri. På tribunene skal det derfor ikke nytes alkohol i tilknytning til konkurranseaktiviteter

Retningslinjene inneholder også tydelige sanksjoner ved brudd.

Klubbens retningslinjer må gjøres kjent til medlemmer, støtteapparat og foreldre på klubbens nettside, og eksempelvis i skriv eller kommunikasjon knyttet til enkeltarrangementer som cuper og reiser. I tillegg kan de være aktuelle å ta dem frem i som diskusjonstema med klubben i forkant av reiser, eller på temakvelder.

Hvis noen bryter retningslinjene, er det nyttig å ha blitt enige om hvilke konsekvenser det skal få. Det er viktig å være tydelige og unngå forskjellsbehandling. Ved tilfeller som ikke er omtalt i retningslinjene, anbefaler vi å løse problemet gjennom dialog fremfor sanksjonering.

Forankre retningslinjene

La retningslinjene være en del av klubbens sportsplan eller klubbhåndbok. Dette bør være forankret i styret og blant trenere og andre med nøkkelroller. Trenere og ledere er forbilder og bør opptre som det i all klubbregi.

 • Diskuter temaet og konsekvenser ved brudd på retningslinjene med trenere og ledere i forkant av reiser.
 • Alkoholbruk tas opp på møter med utøverne minst én gang hvert år. Her gjennomgås idrettens retningslinjer. Forklar hvorfor retningslinjer på alkohol er viktig, og hvilke sanksjoner man har. For eldre utøvere kan det også være nyttig å snakke om hvordan alkoholbruk påvirker idrettsprestasjoner.
 • Informer om og diskuter alkoholretningslinjene på møter med foresatte. Man kan prate om grunnlaget og retningslinjene og om hvordan de blir håndhevet i praksis. Særlig vekt bør ligge på foresatte som er med på treningsleirer, stevner og lignende.
 • Synliggjør retningslinjene på klubbens nettsider og del de ut til nye medlemmer og deres foresatte.

Lykke til!

Relaterte saker