Hvorfor retningslinjer for alkohol i klubben?

Barn og unge som driver med idrett skal oppleve et trygt miljø og gode rollemodeller. Her er fem argumenter for hvorfor det er viktig med retningslinjer om alkohol i idrettslaget.

ungdommer holder rundt hverandre i en idrettshall

1. Idretten kan være forebyggende

Idretten er en av samfunnets største og viktigste sosialiseringsarenaer. Her lærer barn og ungdom omgangsformer og samværsmønstre som vil prege dem resten av livet. Måten vi drikker alkohol på påvirkes i stor grad av nærmiljøet. Vår drikkekultur er direkte og indirekte et resultat av vaner i vår omgangskrets. Noen av de viktigste rollemodellene for barn og unge, er individer og grupper som de er nært relatert til og har mye kontakt med – eksempelvis foreldre, venner og trenere.

Tidspunktet for når man begynner å drikke alkohol påvirker hvor mye man drikker som voksen. Tidlig alkoholdebut kan gi forhøyet forbruk senere i livet. Deltakelse i idrett kan utsette debuten med alkohol hos ungdom. Men det skjer ikke automatisk. Det krever at klubben er bevisst på sitt ansvar og tilbyr et trygt og inkluderende miljø med trenere og ledere som er gode rollemodeller.

2. Idretten skal være trygg – også utenfor banen

I alle større barne- eller ungdomsgrupper finnes noen som har sett alkoholens skadevirkninger på nært hold, for eksempel i sin egen familie. Et anslag fra Folkehelseinstituttet viser at minst 90 000 barn har en forelder som har misbrukt alkohol det siste året. Det er nesten hvert tiende barn. I et idrettslag vet man sjelden hvem disse barna er. Enkelte ungdommer kan også selv ha utviklet et anstrengt forhold til rusmidler, og et «fuktig» miljø vil kunne akselerere dette problemet. For disse gruppene bør klubben være et fristed.

3. Mange klubber har opplevd utfordringer

Det er dessverre mange klubber som har opplevd utfordringer knyttet til alkohol. Det kan være at foreldre har drukket seg beruset på tur med idrettslaget eller at utøvere har tatt seg en fest. Det er lettere å unngå denne typen hendelser dersom klubben har retningslinjer, og det blir lettere å vite hvordan den typen hendelser skal håndteres dersom klubben har tydelige retningslinjer for hva som er greit og ikke greit, og hvordan eventuelle avvik skal håndteres.

4. Sikkerhet

Det er en stor tillitserklæring at tusenvis av foresatte overlater ansvaret for barna sine til klubbene. Berusede trenere, ledere, foreldre og/eller utøvere øker risikoen for skader, ulykker eller andre negative hendelser.

5. Alkohol påvirker treningen

Alkohol anses som et prestasjonshemmende middel i idrett, og det er bred enighet om at alkohol ikke bør inntas i forbindelse med trening og sportslige aktiviteter. En del effekter av alkohol, særlig ved større inntak, vil mest sannsynlig hemme prestasjon både på kort og lang sikt. Hovedvirkningen av alkohol på prestasjon i idrettssammenheng regnes å være innvirkninger på restitusjon og restitusjonsrutiner. Alkohol og ettervirkningene av alkohol kan også redusere aktivitetens egen opplevelsesverdi.

Et godt klubbmiljø starter i klubbens ledelse og trenerapparat. Der legges grunnlaget for klubbens kultur og medlemmenes trivsel, og det er her man må ta den grunnleggende diskusjonen og utarbeidelsen av retningslinjene. Klubben kan velge om de lager egne retningslinjer for alkohol, eller om alkohol blir inkludert i de spilleregler/retningslinjer som allerede gjelder i klubben.

Relaterte saker