Så mye alkohol drikker vi i Norge

I 2021 kjøpte hver og en av oss i gjennomsnitt alkohol tilsvarende 500 små flasker øl.

Hvert år summeres det opp hvor mye alkohol som ble omsatt i samfunnet foregående år. Alkoholmengden fordeles også på befolkningen over 15 år, slik at man kan følge med på samfunnsutviklingen.

Fortsatt annerledes i 2021

Også året 2021 var et svært annerledes år når det gjelder alkoholomsetning. Koronapandemien med smittevernrestriksjoner hadde innvirkning på drikkevaner, blant annet har utesteder vært tidvis stengt. Men også innkjøp har vært annerledes, grensehandel og taxfree har ikke foregått slik som årene før.

Statistikken fra SSB for 2021 viser faktisk en fortsatt økning i alkoholkjøpet fra rekordåret 2020. Totalt var det omsatt 7,44 liter ren alkohol per person over 15 år i 2021. Dette er en økning fra 2020 på 2,9 prosent. 2020 var et salgsrekordår, med 20 prosent økning sammenlignet mot alle de fire foregående årene som da hadde vært stabilt på et lavere nivå.

Vareliter og alkoholliter

Vi handlet mange millioner flasker, glass og drinker i 2021. Det ble i Norge kjøpt 291,5 millioner vareliter øl, 106,5 millioner vareliter vin, 26 millioner vareliter rusbrus og 14,6 millioner vareliter brennevin. Alle kategoriene med en økning fra året før.

I 2020 ble det i Norge solgt 278 millioner vareliter øl, 105 millioner vareliter vin, 22 millioner vareliter rusbrus og 14 millioner vareliter brennevin over bardisker og i butikker.

Siden de ulike sortene av øl, vin og brennevin har ulik alkoholprosent, regnes vareliterne om til ren alkohol (alkoholliter). Slik kan man sammenligne hvordan totalsalget og totalforbruket endrer seg over tid, og også se det opp mot folketallet. I 2019 kjøpte nordmenn nærmere 26,5 millioner liter ren alkohol innenfor Norges grenser, ifølge beregninger gjort av SSB. I 2020 økte dette til 32 millioner ren alkohol, og i 2021 steg dette ytterligere til 33 millioner ren alkohol.

I tillegg kommer alkoholen vi kjøpte via grensehandel og på taxfree.

Det uregistrerte forbruket

Størrelsen på den uregistrerte handelen av alkohol i 2021 er ikke kjent, men den er vesentlig mindre sammenlignet med tidligere år på grunn av koronapandemien og smittevernrestriksjoner med fortsatt tidvis stengte grenser og reiseforbud store deler av året.

Det er generelt sett vanskelig å fastslå størrelsen på grensehandelen av alkohol. Folkehelseinstituttet har gjort anslag for dette for flere år tilbake. Den uregistrerte omsetningen anslås til å ha vært på 0,77 liter ren alkohol per person i 2018, og dette anslaget har vært stabilt over år, og kan sees på som et «normalår». i 2018 var alkoholkjøpet fordelt på 0,38 liter kjøpt ved ankomst til en norsk lufthavn, 0,07 liter kjøpt på ferge til Norge, 0,25 liter kjøpt i Sverige, og 0,07 liter kjøpt i andre land.

Den økte omsetningen innad i Norge i 2020 på 1,18 liter per person, representerte en økning på 53 prosent fra det totale anslaget for uregistrert kjøp i 2018, som var på 0,77 liter per person. Mersalget i Norge i 2020 og 2021 er altså høyere enn fraværet av uregistrert alkoholomsetning skulle tilsi. Det svenske kompetansesenteret for rusopplysning, CAN, anslo derimot nordmenns kjøp av alkohol i Sverige til å utgjøre hele 0,62 liter ren alkohol. Studien er basert på bruk av norske kontanter og bankkort i Sverige og anses som pålitelig. Dersom deres tall tas med i beregningen kan det tyde på at anslag for nordmenns alkoholkonsum tidligere har vært for lavt. Det foreligger ikke godt nok datagrunnlag på nåværende tidspunkt til å fastslå om økningen skyldes reelt økt forbruk eller bare endret innkjøpsmønster og at offisiell statistikk ikke har klart å avdekke det reelle konsumet.

Hva blir gjennomsnittet?

Ved å fordele det totale omsetningstallet av alkoholliter på befolkningen, kan man også få en pekepinn på hvordan det står til med Kari og Ola Normann når det gjelder alkoholbruken. Hvis hele mengden kjøpt fordeles på alle personer i Norge over 15 år, blir dette 7,44 liter i 2021, mot 7,23 liter ren alkohol per person i 2020.

Det er vanskelig å se for seg hva millioner liter alkohol kan bety for den enkelte. Vi drikker jo ikke ren alkohol med styrke vol% 100, vi drikker ulike alkoholsorter. En måte å vise omfanget på er å regne all alkoholen om til øl, og dele likt på befolkningen over 15 år. I alt 7,44 liter ren alkohol tilsvarer at både konfirmanten, studenten, småbarnsfaren, læreren, direktøren og bestemoren drikker 500 små flasker pils (4,5 vol%) i løpet av året. Teller vi heller alkoholmengden i halvlitere, blir det 330 halvlitere per person.

Eller med et annet eksempel så kan vi regne om den rene alkoholen til vin istedenfor til øl. I alt 7,44 liter ren alkohol tilsvarer at alle over 15 år, for eksempel alle snekkerlærlinger, studenter, tenåringsmødre, kommunerådgivere, meglere, fotballtrenere og pensjonister, skulle drikke omtrent 82,5 flasker vin (12 vol%).

Drikker alle like mye?

Et gjennomsnittstall er enkelt å  benytte. Men i virkeligheten er det er skjevfordeling i befolkningen. Noen av oss drikker veldig mye, mens andre drikker nesten ingenting. Faktisk er det kun en liten del av befolkningen som står for mesteparten av alkoholkonsumet på samfunnsnivå. Likevel er det slik at jo mer det drikkes i samfunnet som helhet, desto flere vil drikke mer. Og de fleste alkoholrelaterte skadene skjer ikke med storforbrukerne, men med de som drikker moderat.

Dette er kjent som totalkonsumteorien og forebyggingssparadokset, som ligger til grunn for at vi i alkoholforebygging ønsker å redusere det totale forbruket i samfunnet, og ikke kun retter oss mot stordrikkerne.

Relaterte saker