Så mye alkohol drikker vi i Norge

I 2022 kjøpte hver og en av oss i gjennomsnitt alkohol tilsvarende 300 halvlitere med øl.

Illustrasjonsbilde med vinflasker og vinglass på et utebord om sommeren

Hvert år summeres det opp hvor mye alkohol som ble omsatt i samfunnet foregående år. Alkoholmengden fordeles også på befolkningen over 15 år, slik at man kan følge med på samfunnsutviklingen.

Alkoholomsetningen fortsatt høy

Under koronapandemien i 2020 og 2021 var omsetningen på alkohol i Norge rekordhøy. Mange tror dette skyldes  stengt taxfree og at grensehandelen i Sverige ble stoppet på grunn av nasjonale reiserestriksjoner. Etter at reiserestriksjonene ble opphevet i februar 2022 ville det vært naturlig å tro at alkoholomsetningen i Norge gikk tilbake til nivået før pandemien. Det har ikke vært tilfellet.

I 2022 ble det omsatt 6,64 liter ren alkohol per person over 15 år. Det er en reduksjon på 11 % sammenlignet med rekordåret 2021, da det ble omsatt for 7,44 liter ren alkohol per person over 15 år. Selv om vi ser en nedgang omsettes det forsatt for mer alkohol enn det gjorde i årene før pandemien.

Vareliter og alkoholliter

Vi handlet mange millioner flasker, glass og drinker i 2022. Det ble i Norge kjøpt 271 millioner vareliter øl, 91 vareliter vin, 26 vareliter rusbrus og 13 millioner vareliter brennevin. Alle kategoriene med en økning sammenlignet med 2019, men med en liten reduksjon sammenlignet med 2021.

I 2021 ble det i Norge solgt 292 millioner vareliter øl, 107 millioner vareliter vin, 26 millioner vareliter rusbrus og 15 millioner vareliter brennevin over bardisker og i butikker.

År Brennevin Vin Øl Rusbrus Totalt %endring
2019 11 229 78 878 254 546 18 231 362 884 0.60%
2020 14 036 105 154 278 182 22 315 419 687 15.65%
2021 14 604 106 567 291 576 26 462 439 209 4.66%
2022 13 202 91 376 271 129 25 928 401 635 -8.56%

Kilde: SSB-Alkoholomsetningen

Siden de ulike sortene av øl, vin og brennevin har ulik alkoholprosent, regnes vareliterne om til ren alkohol (alkoholliter). Slik kan man sammenligne hvordan totalsalget og totalforbruket endrer seg over tid, og også se det opp mot folketallet. I 2019 kjøpte nordmenn nærmere 26,5 millioner liter ren alkohol innenfor Norges grenser, ifølge beregninger gjort av SSB. I 2020 økte dette til 32 millioner ren alkohol, og i 2021 steg dette ytterligere til 33 millioner ren alkohol. I 2022 er vi tilbake på30 millioner ren alkohol, fortsatt en del høyere en før pandemien.

I tillegg kommer alkoholen vi kjøpte via grensehandel og på taxfree.

Det uregistrerte forbruket

Størrelsen på den uregistrerte handelen av alkohol i 2021 er ikke kjent, men den er vesentlig mindre sammenlignet med tidligere år på grunn av koronapandemien og smittevernrestriksjoner med fortsatt tidvis stengte grenser og reiseforbud store deler av året.

Det er generelt sett vanskelig å fastslå størrelsen på grensehandelen av alkohol. Folkehelseinstituttet har gjort anslag for dette for flere år tilbake. Den uregistrerte omsetningen anslås til å ha vært på 0,77 liter ren alkohol per person i 2018, og dette anslaget har vært stabilt over år, og kan sees på som et «normalår». i 2018 var alkoholkjøpet fordelt på 0,38 liter kjøpt ved ankomst til en norsk lufthavn, 0,07 liter kjøpt på ferge til Norge, 0,25 liter kjøpt i Sverige, og 0,07 liter kjøpt i andre land.

Den økte omsetningen innad i Norge i 2020 på 1,18 liter per person, representerte en økning på 53 prosent fra det totale anslaget for uregistrert kjøp i 2018, som var på 0,77 liter per person. Mersalget i Norge i 2020 og 2021 er altså høyere enn fraværet av uregistrert alkoholomsetning skulle tilsi. Det svenske kompetansesenteret for rusopplysning, CAN, anslo derimot nordmenns kjøp av alkohol i Sverige til å utgjøre hele 0,62 liter ren alkohol. Studien er basert på bruk av norske kontanter og bankkort i Sverige og anses som pålitelig. Dersom deres tall tas med i beregningen kan det tyde på at anslag for nordmenns alkoholkonsum tidligere har vært for lavt. Det foreligger ikke godt nok datagrunnlag på nåværende tidspunkt til å fastslå om økningen skyldes reelt økt forbruk eller bare endret innkjøpsmønster og at offisiell statistikk ikke har klart å avdekke det reelle konsumet.

Hva blir gjennomsnittet?

Ved å fordele det totale omsetningstallet av alkoholliter på befolkningen, kan man også få en pekepinn på hvordan det står til med Kari og Ola Normann når det gjelder alkoholbruken. Hvis hele mengden kjøpt fordeles på alle personer i Norge over 15 år, blir dette 6,64 liter i 2022, mot 7,44 liter ren alkohol per person i 2021.

Det er vanskelig å se for seg hva millioner liter alkohol kan bety for den enkelte. Vi drikker jo ikke ren alkohol med styrke vol% 100, vi drikker ulike alkoholsorter. En måte å vise omfanget på er å regne all alkoholen om til øl, og dele likt på befolkningen over 15 år. I alt 6,64 liter ren alkohol tilsvarer at både konfirmanten, studenten, småbarnsfaren, læreren, direktøren og bestemoren drikker 300 halvlitere med pils (4,5 vol%) i løpet av året. Teller vi heller alkoholmengden i små flaske med øl blir det omtrent 450 flasker per person.

Eller med et annet eksempel så kan vi regne om den rene alkoholen til vin istedenfor til øl. I alt 6,64 liter ren alkohol tilsvarer at alle over 15 år, for eksempel alle snekkerlærlinger, studenter, tenåringsmødre, kommunerådgivere, meglere, fotballtrenere og pensjonister, skulle drikke omtrent 68 flasker vin (13 vol%).

Drikker alle like mye?

Et gjennomsnittstall er enkelt å  benytte. Men i virkeligheten er det er skjevfordeling i befolkningen. Noen av oss drikker veldig mye, mens andre drikker nesten ingenting. Faktisk er det kun en liten del av befolkningen som står for mesteparten av alkoholkonsumet på samfunnsnivå. Likevel er det slik at jo mer det drikkes i samfunnet som helhet, desto flere vil drikke mer. Og de fleste alkoholrelaterte skadene skjer ikke med storforbrukerne, men med de som drikker moderat.

Dette er kjent som totalkonsumteorien og forebyggingssparadokset, som ligger til grunn for at vi i alkoholforebygging ønsker å redusere det totale forbruket i samfunnet, og ikke kun retter oss mot stordrikkerne.

Relaterte saker