Bilde av treklosser som indikerer individer. I midten er det to treklosser det står H R på.

Alkoholpolicy for arbeidslivet

En enkel og tydelig policy for alkoholbruk er viktig for å skape et trygt og inkluderende arbeidsmiljø.

En stor del av alkoholkonsumet i Norge skjer i forbindelse med jobben. Arbeidsgivere som skaper bevissthet rundt alkoholbruk forebygger problemer.

Nedenfor finner du en veiviser for å utarbeide og implementere policy, i tre deler:

 • Kartlegg risiko på arbeidsplassen
 • Utarbeid en policy
 • Gjør policyen kjent

Ønsker du å endre alkoholbruken i din organisasjon? Vi har laget en presentasjon som kan være til hjelp for å snakke med dine ansatte om alkohol i virksomheten, og for å finne ut hvordan dere vil ha det.

Last ned presentasjon om alkohol i arbeidslivet

Slik går du frem for å utarbeide og implementere en policy

 • 1. Kartlegg risiko på arbeidsplassen

  Det første steget når dere skal utarbeide en policy er å kartlegge alkoholkulturen i virksomheten, og gjennomgå hvilke situasjoner knyttet til rusmiddelbruk som representerer en risiko for dere. Vi anbefaler at dere involverer de ansatte fra start.

  Sentrale spørsmål er:

  • Når utgjør alkoholbruk en sikkerhetsrisiko for de ansatte
  • Når utgjør alkoholbruk en risiko for virksomheten?
  • Utgjør alkoholbruk en risiko for tredjepart, som for eksempel pasienter, elever eller gjester?

  Gjennomgang av alkoholkultur

  I tillegg anbefaler vi at dere tar en gjennomgang av alkoholkulturen på arbeidsplassen for å finne ut hvordan den påvirker virksomheten og arbeidsmiljøet. Sentrale spørsmål vil være:

  • Når drikker dere sammen? Hvor ofte er alkohol involvert i ulike sosiale sammenhenger? Hvordan er drikkekulturen på julebord og når dere er på reise, på seminarer osv? Hvor mye drikker dere og hvem betaler for det?
  • Hvordan opplever de ansatte de ulike situasjonene der dere drikker alkohol sammen? Er alle med? Har det oppstått ubehagelige hendelser knyttet til alkoholbruken? Er det noen som føler seg utenfor grunnet alkoholbruk på jobben?
  • Vi drikker i skjæringspunktet mellom jobb og fritid. I hvilke situasjoner anses den ansatte som representant for virksomheten? Hvilke forventninger har virksomheten til de ansatte i disse gråsonene mellom jobb og fritid?

  Kartleggingen gir et godt grunnlag for å finne ut hva som utgjør de store utfordringene for deres virksomhet og hvor det må tas grep.

 • 2. Utarbeid en policy

  Hensikten med policy er å skape trygghet og forutsigbarhet for ansatte og ledere om hva som er regler for rusmiddelbruk på arbeidsplassen.

  Policyen bør omhandle alle ansatte og inneholde:

  • Retningslinjer for alkoholbruk og annen rusmiddelbruk i arbeidstiden og i jobbrelaterte situasjoner
  • Rutiner for hvordan brudd på policyen skal håndteres
  • Tiltak for å fange opp ansatte som står i fare for å utvikle risikofylt alkoholkonsum
  • Rutiner for håndtering av ansatte med rusmiddelproblemer, gjerne knyttet til egne handlingsplaner for oppfølging av individsaker.

  Akan kompetansesenter har utviklet maler for rusmiddelpolicy som kan benyttes som utgangspunkt for policyarbeidet.

  Er du bekymret for en ansatt? Les mer her.

 • 3. Gjør policyen kjent

  Policyen har liten verdi dersom den ligger i en skuff og ikke er kjent for virksomhetens ansatte og ledere.

  For å sikre eierskap til policyen bør den utvikles i samarbeid mellom ledere, ansatte, verneombud og tillitsvalgte. Virksomheten må deretter ha rutiner som sikrer at alle ansatte til enhver tid er kjent med innholdet i policyen og hva det betyr.

  I tillegg bør dere har rutiner som gjør at policyen stadig er på agendaen i ulike sammenhenger på jobben. Policyen bør gjennomgås årlig i forbindelse med vernerunder, arbeidsmiljøkartlegginger, medarbeidersamtaler eller liknende, og være tema på allmøter, avdelingsmøter eller seksjonsmøter minimum en gang i året. I tillegg bør alle nyansatte bli informert om policyen.

  Det er også viktig at ledere etterlever policyen ved å ta opp bekymringer med ansatte, og reagerer ved brudd på policyen.

  Lurer du på hvorfor du bør bry deg? Les mer her.