Slik har korona påvirket drikkingen vår

Pandemien har fått store konsekvenser for hvordan vi forholder oss til alkohol og drikkemønstrene våre. Det viser en ny rapport fra Rambøll Management Consulting.

Et detaljbilde fra et middagsbord, med to tomme ølflasker og mange tomme glass

Fredag 14. mai lanserte Av-og-til rapporten «Alkohol og korona – En risikofaktor under pandemien», utarbeidet av Rambøll Management Consulting

Overordnet konkluderer rapporten med at alkohol har blitt en større risikofaktor under pandemien, og at det går ut over både sårbare og ikke sårbare grupper i befolkningen.

Her er en oppsummering av hovedfunnene i rapporten:

1. Alkohol er en større risikofaktor under pandemien

Nedstengingen under koronapandemien har endret måten vi lever på, hvordan vi jobber, går på skole og møter andre mennesker. Mange har opplevd mangel på sosial omgang, konflikt i familien eller å miste jobben.

Dette er påkjenninger og utfordringer som kan medføre at flere støtter seg til alkohol og rus for å komme seg gjennom hverdagen. Konsekvensene for de med et allerede høyt alkoholkonsum kan forverres i kombinasjon med andre utfordringer, mens andre vil kunne oppleve dette som et problem for første gang.

2. Det kan ha blitt en større skjevfordeling i alkoholkonsum

Til tross for at nordmenns totale alkoholkonsum ikke ser ut til å ha blitt særlig påvirket av koronapandemien så har måten vi konsumerer alkohol endret seg.

De som drakk mest før pandemien, drikker enda mer nå. Det gir grunn til bekymring. Dette er en gruppe som allerede før pandemien brukte alkohol på en slik måte at det fikk negative konsekvenser for dem selv og de rundt dem.

3. Flere drikker i hverdagen, alene og i hjemmet

Mange av arenaene hvor det vanligvis drikkes mye alkohol har vært stengt. Det betyr at mye av drikkingen har blitt flyttet hjem. Det gjør at man mister reguleringen man får når man drikker med andre, og muligheten for at venner og arbeidsgivere skal oppdage at det er i ferd med å gå galt blir mindre.

4. Unge voksne, menn, barn og unge er sårbare for alkohol under pandemien

Den mest sårbare gruppen er barn og unge. De har i større grad blitt eksponert for voksnes drikking, og vært mer avhengig av foreldre med rusproblemer. Også unge voksne og menn er sårbare. Dette er grupper som allerede hadde et høyt alkoholkonsum og som er blant de med størst utfordringer knyttet til pandemien. Blant annet isolasjon, tap av arbeid og begrensede sosiale nettverk.

5. Vi vil kunne se flere personer utvikle alkoholproblemer

Det er mye som tyder på at flere vil utvikle eller forverre et alkoholproblem i etterdønningene av pandemien. Rapporten forteller oss at det med stor sannsynlighet er flere som sliter med mentale utfordringer knyttet til isolasjon, personlig økonomi, stress og uro nå enn tidligere. Dette er typiske belastninger som øker risikoen for alkoholmisbruk.

Ønsker du å lese hele rapporten? Last den ned her.

Organisasjonene og virksomhetene som har bidratt til denne rapporten 
 1. Folkehelseinstituttet (FHI)
 2. Rådet for psykisk helse
 3. Rustelefonen
 4. UNICEF
 5. Blå kors, Poliklinikk Oslo
 6. Norsk kunnskapssenter for vold og traumatisk stress (NKVTS)
 7. Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin (NFRAM)
 8. Alarmtelefonen
 9. Helsesykepleierne
 10. Behandlingssenteret Vangseter
 11. Barn av rusmisbrukere (BAR)
 12. Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk, AKAN
 13. Mental Helses hjelpetelefon
 14. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Bufdir
 15. Studentskipnaden i Oslo Helse, SiO Helse
 16. Universitetet i Bergen, Pandemisenteret
 17. Sonja Mellingen, leder ved allmennpsykiatrisk poliklinikk i Bergen
 18. Kirkens SOS
 19. Landsforening av Helsesykepleiere
 20. Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk Vest, BUP vest
 21. OsloMet/SIFO-senteret
 22. Knut Røed, forsker ved Frischsenteret
 23. Selvhjelp for innvandrere og flyktninger, SEIF
 24. Reform Ressurssenter for menn
 25. Bodø Krisesenter
 26. RIO – en landsdekkende brukerorganisasjon på rusfeltet
 27. Vinmonopolet
 28. Oslo kommune, Helseetaten

Relaterte saker