Hvorfor av og til

Av-og-til het opprinnelig AlkoKutt. Opprettelsen av AlkoKutt var et egenartet bredt tverrpolitisk prosjekt. Sjelden har det vært større enigheten i norsk offentlighet om en politisk sak. Hvordan var det mulig å samle en så bred allianse om alkohol og forebygging?

Bakgrunnen var at Verdens helseorganisasjon (WHO) i 1979 gav ut en rapport som konstaterte at alkoholproblemene i verden var på et så høyt nivå at det trengtes umiddelbar handling. Rapporten slo fast at alkoholavhengighet bare var en liten del av problemet – de negative følgene som befolkningens «alminnelige» alkoholbruk førte med seg var selve hovedproblemet. Fra da av ble alkoholspørsmålet løftet fra å være en ”smal edruskapskapssak” til å bli et tema som angikk hele befolkninger – alkoholspørsmålet fikk et folkehelseperspektiv. Å senke totalkonsumet i samfunnet ble nå det viktigste virkemiddelet, og også målet, i folkehelsearbeidet.

I juni 1980 skrev de parlamentariske lederne for Stortinget under på det første oppropet for en tverrpolitisk mønstring for redusert alkoholbruk. Oppdraget var å være en samlende aktør på alkoholfeltet og sette fokus på situasjoner der det er enighet om at alkohol utgjør en risiko. I 1981 ble Av-og-til etablert og i 1982 ble de første kampanjene lansert. Fokus var blant annet på alkoholbruk blant gravide, på idrettsarenaen og i arbeidslivet. De parlamentariske lederne som stod i spissen i oppstarten på 1980-tallet var Harald Synnes (Krf), Carl I. Hagen, (Frp), Gro Harlem Brundtland (Ap), Jo Benkow (H) Hanna Kvanmo (SV), Hans Hammond Rossbach (V) og Johan Buttedal (Sp).

Bred allianse

Parlamentariske ledere på Stortinget

For å sikre gjennomslagskraft i hele befolkningen ble det dannet en bred allianse av offentlig og privat sektor, der frivillige organisasjoner ble mobilisert under parolen AlkoKutt – en tverrpolitisk mønstring for redusert alkoholforbruk. Budskapet var å kutte ned eller kutte ut alkoholforbruket i spesielle situasjoner. Siden 1987 har kampanjen blitt jevnlig evaluert og dette var også en viktig årsak til organisasjonen skriftet til Av-og-til i 2007. I 2010 ble medlemsorganisasjonene enige om at behovet for en slik kampanje var så viktig at Av-og-til gikk fra å være en midlertidig til en permanent organisasjon.    Fortsatt er det en bred, unik allianse bak Av-og-til, der nærmere 50 landsomfattende organisasjoner i frivillig sektor er tilsluttet.