Unge nå til dags

Etter mange år med stadig økt alkoholkonsum blant ungdom, ser det ut til at trenden har snudd og at ungdom drikker mindre.

De siste fire tiårene har det skjedd store endringer i alkoholbruken for de i alderen 15 til 20 år, og særlig utover på 1990-tallet skjedde det en voldsom økning i denne aldersgruppens drikking. I 2003 var det årlige forbruket passert 5,5 liter ren alkohol per ungdom i 15-20 års alderen (toppåret mål i SIRUS sine ungdomsundersøkelser).

Men etter 2003 har det gjennomsnittlig forbruket blant ungdom minket. Ulike undersøkelser (Ungdata, ESPAD og andre) viser den samme tendensen blant ungdom.

Enten ungdommene blir spurt om de har drukket siste år eller siste måned, hvor stor andel som har drukket seg fulle og så videre: en økning utover på 1990-tallet og en nedgang etter årtusenskiftet.

ESPAD er et forskningssamarbeid mellom mer enn 40 europeiske land innenfor temaet ungdom og rus. I 2011 oppgav nærmere to av tre (61 prosent) 15-16-åringer i Norge å ha drukket i løpet av siste år, mens litt mer enn en av tre (36 %) oppgav å ha drukket i løpet av siste måned. En av tre (32 prosent) sa de hadde vært full i løpet av det siste året, og en av åtte (13 prosent) oppgav at de hadde vært full en gang eller to den siste måneden.

Guttene foran jentene..

På starten av 1970-tallet var det gjennomsnittlige alkoholforbruket for gutter i alderen 15 til 20 år på nærmere 3,5 liter ren alkohol. En stadig økning fram til 1986 ble så etterfulgt av en synkende tendens i en tiårsperiode. 1998 representerte en kraftig økning i guttenes alkoholforbruk, til over 5,5 liter ren alkohol årlig. En ny topp kom i 2003, på over 7 liter. Etter det varierte det noe, og i 2008 lå gjennomsnittlig alkoholforbruk for gutter i 15-20 års-alderen på litt under 5 liter (SIRUS ungdomsundersøkelser foretatt gjentatte ganger fra 1968 til 2008).

.. men jentene følger hakk i hel

Til sammenligning så drakk jenter i alderen 15 til 20 år på starten av 1970-tallet i gjennomsnitt litt over 1 liter ren alkohol i året. Etter en stabil periode begynte så en økende tendens siste halvdel av 1990-tallet. Økningen fortsatte inn i det nye årtusenet, med et toppår i 2005 på hele 4,5 liter ren alkohol per jente, og forbruket lå deretter relativt stabilt på 4 liter frem til 2008. (SIRUS ungdomsundersøkelser).

Er ungdomsfylla på vikende front? 

I 2011 var det litt flere jenter enn gutter i alderen 15-16 år som oppgav at de drakk, og det var litt flere av jentene enn guttene som oppgav at de hadde drukket seg full. Men ser man på hvor hyppig man oppgav å drikke, så viser det seg at hvis man sammenligner guttene og jentene som oppgav å drikke, så hadde disse guttene drukket seg oftere full enn disse jentene (ESPAD-undersøkelsen, gjennomført første gang i 1995).

Også når det gjelder hvor mye man drikker når det drikkes, har gått ned de siste årene. Andelen som oppgav at de hadde drukket minst fem enheter alkohol på en og samme fest økte utover 1990-tallet, men minsket etter årtusenskiftet. I 2011 var det en av sju (14 %) som hadde drukket minst fem enheter alkohol tre ganger eller mer i løpet av siste måned.

Utviklingen har også gått mot færre beruselsestilfeller per drikketilfelle. Ungdomskullet oppgav i 1995 å drikke seg beruset i overkant av halvparten av gangene de drakk, mens ungdommene i 2011 oppgav å drikke seg beruset ca en fjerdedel av gangene de drakk.

Men fortsatt er det altså slik at ungdom og unge voksne som gruppe drikker en god del mer enn godt voksne og eldre gjør, og de har også en drikkekultur som er preget av rus.

Ungdomsforbruket gått ned – men for samfunnet har det gått opp

Trendene beskrevet over stemmer med utviklingen blant ungdom i Norden ellers, utviklingen i en rekke større norske byer, og utviklingen i en rekke kommuner. Samtidig har det vært en økning i det samlede alkoholforbruket i befolkningen. Hvordan henger dette sammen?

Spørreundersøkelser tyder på at økningen i alkoholforbruket særlig har kommet for dem over 50 år. Økning i salgsomsetningen har særlig kommet innenfor vin, mens typisk drikkevalg for ungdom er øl, cider og rusbrus.

De unge voksne – 21-30 år

Folk i tjueårene står ofte i en særstilling fordi de på flere måter fortsatt lever som ungdom uten for mange plikter, samtidig som de har rettigheter som voksne. Denne gruppen er også i en særstilling når det gjelder bruk av alkohol, de drikker mer enn gjennomsnittet i befolkningen. SIRUS har i perioden 1998-2006 samlet inn data for unge voksne.

  • Alkoholkonsumet blant unge voksne mellom 21 og 30 år har økt 1998-2006.
  • Unge voksne i Oslo drikker mest.
  • Unge menn drikker dobbelt så mye som unge kvinner.
  • Alkoholforbruket blir mindre jo eldre man blir. Det synker med økende alder opp mot 30 år, men stiger med økende inntekt.
  • Menn drikker øl og brennevin, unge kvinner drikker vin.
  • Færre drikker hjemmebrent og smuglersprit.
  • Andelen som har vært tydelig beruset har holdt seg stabil, det er verken blitt mer eller mindre vanlig å drikke seg full.

Det er store forskjeller mellom kvinners og menns alkoholforbruk. I 2006 ble unge menns årlige alkoholforbruk beregnet til 7,4 liter ren alkohol (basert på egenrapportering i spørreundersøkelsene), mens det for kvinner i aldersgruppa 21-30 år ble beregnet til 3,2 liter.

Både menn og kvinner i Oslo drikker klart mer enn i landet som helhet. Og unge menn drikker omtrent fire liter mer ren alkohol enn kvinner. Forskjellen mellom kvinnene var størst i 2006, da unge kvinner i Oslo (som i snitt lå på 4,8 liter) drakk nesten 50 prosent mer enn unge kvinner på landsbasis (3,2 liter).

Kilder:
SIRUS undersøkelser Ungdom og rusmidler (1968-2008)
NOVA Bruk av alkohol og cannabis blant ungdom i perioden 1995-2011 (analyse av ESPAD-undersøkelsen)
SIRUS Rusmidler blant unge voksne (1998-2006)
NOVA Ungdata