Slik er forbudet mot alkoholreklame

I Norge har vi et lovbestemt forbud mot alkoholreklame. Reklameforbudet er veletablert, relativt unikt i Europa og har en bred støtte i befolkningen.

På tross av dette ser vi til stadighet at forbudet blir utfordret både av alkoholbransjen selv, av en økende aksept av såkalt redaksjonell omtale og av gråsonene som finnes blant annet i de sosiale mediene.

Et sentralt formål for Av-og-til er å verne om situasjoner vi mener bør være alkoholfrie. Et av virkemidlene for å oppnå dette er overvåkning av markedsføringsvirksomhet som tøyer grensene opp mot reklameforbudet, for på denne måten å luke ut eventuelle lovstridige markedsføringstiltak som legger press på disse situasjonene.

Det er kjent at markedsføring har en særskilt effekt på ungdom og vi ser det som særlig viktig å vurdere konsekvensene for denne, og andre, sårbare grupper. Gjennom prosjektet AdWatch legger vi strategier for å følge opp og overvåke markedsaktørene og innrapporterer eventuelle brudd på markedsføringsforbudet.

Sosiale medier og nettbasert reklame

Av-og-til jobber blant annet med å kartlegge promotering av alkohol i sosiale medier. Vi ser en økende trend av at alkoholprodusentene bruker sosiale medier for å gjøre deltagerne til en del av sin markedsføringsstrategi, noe som bidrar til hurtig spredning av budskapet og en uklarhet i hvem som står som budskapets avsender.

Reklameovervåkning i kommunene

Det rapporteres stadig om økning i omfanget av alkoholmarkedsføring på lokalt nivå; på nett, i oppslag og i trykte medier. Gjennom våre samarbeidskommuner har Av-og-til iverksatt overvåking på lokalt nivå for å kartlegge omfanget samt å bistå med innrapportering av eventuelle lovbrudd til de relevante instanser.

Europeisk nettverk mot alkoholreklame

Med en stadig økende globalisering av informasjonsflyten er det ikke lenger tilstrekkelig kun med nasjonale tiltak. Målet med å begrense alkoholkonsumet og å sikre den enkelte best mulig vern mot eksponering for alkoholreklame oppnås ikke lenger kun av et enkelt lands regler alene. Derfor er Av-og-til styremedlem i den europeiske organisasjonen EUCAM som jobber med overvåkning og begrensning av alkoholreklame i Europa. Gjennom dette samarbeidet sikrer vi en effektiv utveksling av informasjon og erfaringer som sammen gjør oss bedre rustet til å jobbe med overvåkning og begrensning av markedsføring av alkohol.