De samfunnsøkonomiske kostnadene av alkoholbruk

De samfunnsmessige kostnadene som følge av alkohol er estimert til å ligge på mellom 18 og 19,6 milliarder kroner. Da er kostnader for helse- og sosialvesenet, for arbeidslivet, tap i form av vold og ulykker samt kriminalitet inkludert.

De økonomiske kostnadene knyttet til alkoholmisbruk er altså betydelige. Og all kostnad kan ikke måles i kroner – folk opplever smerte, lidelse og tap av livskvalitet som ikke er tatt med i kostnadsberegningene. Det rammer både personen med rusmiddelproblemer, familie, venner og kolleger.

Mindre produksjon og inntekt

Sykefravær, redusert arbeidseffektivitet, arbeidsledighet og for tidlig død som direkte følge av alkohol koster arbeidslivet mye. Det er beregnet at antall tapte arbeidsdager grunnet fravær knyttet til alkoholbruk ligger på rundt 1,3 millioner dager, og koster samfunnet 1,8 milliarder kroner. De totale kostnadene som følge av alkoholbruk relatert til arbeidslivet, er beregnet til å ligge på rundt 12 milliarder kroner. I tillegg kommer uførepensjoner og sosiale stønader som for eksempel sykepenger og arbeidsledighetstrygd.

I tillegg til summen AS Norge taper innenfor arbeidslivet som følge av alkohol, kommer de ressursene som brukes til behandling av problemer relatert til alkohol.

Behandling og helse

Helse- og sosialvesenet bruker ressurser på å behandle sykdommer som har oppstått ved langvarig alkoholmisbruk og skader som skjer i forbindelse med helgefyll, som alkoholforgiftning, ulike ulykker, brann, vold etc. I tillegg behandles også ektefeller, samboere og barn for ulike problemer i kjølvannet av alkoholmisbruket.

Pasienter med alkoholrelaterte lidelser trenger ulike behandlingsopplegg på institusjoner. Her beregnes de totale kostnader av direkte og indirekte alkoholrelaterte diagnoser til å være på mellom 234-560 millioner kroner for somatisk helsetjeneste, og 31-81 millioner kroner for psykiatrisk helsetjeneste. Ytterligere kommer det kostnader for alkoholrelaterte diagnoser innenfor poliklinisk somatisk behandling på 69-170 millioner kroner, og innenfor poliklinisk psykiatrisk behandling rundt 14-35 millioner kroner. Estimatet for bil- og luftambulansebruk som resultat av helseproblemer knyttet til alkohol, kommer samlet på mellom 269-420 millioner kroner, og her er heller ikke alle kostnader tatt med.

Når det gjelder besøk hos fastlege, kan dette både gjelde vedkommende som selv har alkoholproblemer, eller nære familiemedlemmer av vedkommende. Beregninger viser at pasienter som selv har et drikkeproblem, totalt betaler 1,5-2 millioner kroner for allmennkonsultasjoner. Forskning har også vist at i gjennomsnitt blir tre familiemedlemmer alvorlig berørt i tillegg til den som har alkoholproblemer, og kostnader for deres legekonsultasjoner ligger på anslagsvis på 429 000 kroner.

Sammenlagt kommer estimatet for helse- og sosialvesenet på mellom 1,2 og 1,9 milliarder kroner årlig. Men da er flere av tjenestetilbudene utelatt, og i tillegg er kostnadene knyttet til legevakt som kan relateres til alkohol, sannsynligvis større.

Kilder 
  • Utredning av de samfunnsmessige kostnadene relatert til alkohol, Roar Gjelsvik, Notatserie i helseøkonomi Rokkan senteret Nr 07/04, 2004.
  • Alcohol in Norway: Use, Consequences and Costs, Oslo Economics, 2013.

Relaterte saker