Hvorfor retningslinjer?

Barn og unge som driver med idrett skal oppleve et trygt miljø og gode rollemodeller. Her er fem argumenter for hvorfor det er viktig med retningslinjer om alkohol i idrettslaget.

Et godt klubbmiljø starter i klubbens ledelse og trenerapparat. Der legges grunnlaget for klubbens kultur og medlemmenes trivsel, og det er her man må ta den grunnleggende diskusjonen og utarbeidelsen av retningslinjene. Klubben kan velge om de lager egne retningslinjer for alkohol, eller om alkohol blir inkludert i de spilleregler/retningslinjer som allerede gjelder i klubben.

Idretten kan være forebyggende

Idretten er en av samfunnets største og viktigste sosialiseringsarenaer. Her lærer barn og ungdom omgangsformer og samværsmønstre som vil prege dem store deler av livet. Måten vi drikker alkohol på påvirkes i stor grad av nærmiljøet. Vår drikkekultur er direkte og indirekte et resultat av vaner i vår omgangskrets. Noen av de viktigste rollemodellene for barn og unge, er individer og grupper som de er nært relatert til og har mye kontakt med – eksempelvis foreldre, venner og trenere.

Forskning viser at tidspunktet for når man begynner å drikke alkohol, påvirker hvor mye man drikker som voksen. Tidlig alkoholdebut gir forhøyet forbruk senere i livet. Samtidig viser forskning at deltakelse i idrett kan utsette debuten med alkohol hos ungdom. Men det skjer ikke automatisk. Det krever at klubben er bevisst på sitt ansvar og tilbyr et trygt og inkluderende miljø med trenere og ledere som er gode rollemodeller.

Idretten skal være trygg – også utenfor banen

I alle større barne- eller ungdomsgrupper finnes noen som har sett alkoholens skadevirkninger på nært hold, for eksempel i sin egen familie. Et anslag fra Folkehelseinstituttet viser at minst 90 000 barn har en forelder som har misbrukt alkohol det siste året. Det er nesten hvert tiende barn. I et idrettslag vet man sjelden hvem disse barna er. Enkelte ungdommer kan også selv ha utviklet et anstrengt forhold til rusmidler, og et «fuktig» miljø vil kunne akselerere dette problemet. For disse gruppene bør klubben være et fristed.

Alkohol påvirker treningen

Alkohol anses som et prestasjonshemmende middel i idrett, og det er bred enighet om at alkohol ikke bør inntas i forbindelse med trening og sportslige aktiviteter. En del effekter av alkohol, særlig ved større inntak, vil mest sannsynlig hemme prestasjon både på kort og lang sikt. Hovedvirkningen av alkohol på prestasjon i idrettssammenheng regnes å være innvirkninger på restitusjon og restitusjonsrutiner. Alkohol og ettervirkningene av alkohol kan også redusere aktivitetens egen opplevelsesverdi.

Folk har stor tillit til idretten

Det offentlige, sponsorer og andre aktører støtter gjerne klubbene ut fra et forebyggingsmotiv. Klubbene er foregangsarenaer når det gjelder å skape trygge og sunne omgivelser for barn og unge. Spørreundersøkelser gjort for Av-og-til viser at idrettslagene nyter stor tillit blant foreldre og befolkningen generelt. I dette ligger en forventning om at idretten er delaktig i det forebyggende arbeidet, ved at trenere og ledere opptrer som gode forbilder.

Sikkerhet

Det er en stor tillitserklæring at tusenvis av foresatte overlater ansvaret for barna sine til klubbene. Berusede trenere, ledere og/eller utøvere øker risikoen for skader, ulykker eller andre negative hendelser.


seogblisett.no kan du melde inn din klubb, og vise at dere har et trygt miljø for barn og unge. Gode holdninger er ferskvare og 9 av 10 mener at idrettsledere bør være tydelige rollemodeller når det gjelder alkohol.

Er du bekymret for et barn i idrettslaget? Her er noen råd om hva du kan gjøre.